Ogłoszenie nr 510002628-N-2022 z dnia 13.05.2022 r.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: rozbudowa i przebudowa wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid 19, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 31030900000000, ul. ul. Kilińskiego  29, 08-110  Siedlce, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 256 444 483, e-mail przetargi@spzoz-siedlce.pl, faks 256 444 483.
Adres strony internetowej (url): www.spzoz-siedlce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spzoz-siedlce.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
rozbudowa i przebudowa wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid 19, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
izbaprzyjęć/2022
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
rozbudowa i przebudowa wejścia Izby Przyjęć w Szpitalu Miejskim w związku z Covid 19, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2022
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1251270.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  2
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WIKBUD Wiesław Kiśluk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wysoka 72D/11
Kod pocztowy: 17-300
Miejscowość: Siemiatycze
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1539063.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1539063.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1690000
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Okoliczności faktyczne uzasadniające udzielenie zamówienia na dostawy bez zastosowania przepisów PZP (art. 46c ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2069, z późn. zm.). Zamówienie na wykonanie robót budowlanych dla szpitala SPZOZ w Siedlcach jest niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Przedmiot zamówienia jest przeznaczony do profilaktyki i wspomagania zwalczania zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV2, a także zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w podmiocie leczniczym, docelowo przeznaczonym do leczenia i opieki nad pacjentami chorymi na COVID19. Wykonanie wymienionych robót budowalnych ma na celu dostosowanie wejścia Izby Przyjęć Szpitala do pacjentów chorych na Covid19. W zakresie prac jest wykonanie całkowicie nowej, zamkniętej i izolowanej konstrukcji, gdzie mogą wjeżdżać karetki z zainfekowanymi pacjentami. Pozwala to na wstępną diagnozę bez nadmiernej presji czasu związanej np. z nieprzyjaznymi warunkami pogodowymi, jak ma to obecnie miejsce. Dalej chory będzie transportowany specjalnym, hermetycznym wózkiem w zamkniętych ciągach komunikacyjnych. Po przekazaniu pacjenta cały pojazd może być dezynfekowany na miejscu wraz z całym pomieszczeniem bez konieczności przebywania na otwartej przestrzeni. Do tego dochodzą prace związane wymianą drzwi, co ma bezpośredni wpływ, zarówno na aseptykę (drzwi z profili aluminiowych łatwe do dezynfekcji) a także na skuteczność izolacji chorych zakażonych SARS-CoV-2. Wykonanie opisanych wyżej robót zapewni utrzymanie ciągłości działalności podstawowej i możliwości wykonania zadań nałożonych na podmiot przez uprawnione organy administracji publicznej, w związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV2 .
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych