Ogłoszenie nr 500055739-N-2018 z dnia 14-03-2018 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 512798-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500032965-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki  17, 44200   Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.1120.0005.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 15 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne. Przedmiotem zamówienia remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Andersa 17 w Rybniku w wyniku którego powstaną lokale socjalne. Zakres robót: I. Roboty ogólnobudowlane. 1) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: a) przygotowania terenu robót budowlanych, b) prace rozbiórkowe: - rozbiórka fragmentów istniejących kominów wystających ponad połać dachu, - wykucie bruzd w ścianach nośnych, - rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej, - rozbiórka części stropu wokół nowobudowanych kominów, - rozbiórka pokrycia dachowego, - rozbiórka schodów zewnętrznych (znajdujących się w pobliżu nowoprojektowanego podjazdu dla osób niepełnosprawnych), c) wyburzenie fragmentu ścian nośnych i działowych w poziomie piwnic, parteru, I piętra i poddasza, d) rozbiórka posadzek od poziomu piwnic, e) wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki i ich składowanie, 2) Roboty ziemne: a) roboty ziemne z przemieszczeniem mas ziemnych, b) zasypanie i zagęszczenie warstwami wykopów, c) wykonanie podsypek, 3) Betonowanie: a) przygotowanie mieszanki betonowej, b) wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań, c) układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, d) pielęgnacja betonu, e) rozebranie deskowań, rusztowań, f) płyta żelbetowa w konstrukcjach wsporczych kominów- beton B12,5, g) wylewka betonowa posadzki w poziomie piwnic. h) roboty towarzyszące i tymczasowe: - ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań, - czas pracy rusztowań, - pielęgnacja mieszanki betonowej, - wykonanie połączeń montażowych, - badania i pomiary, 4) Zbrojenie: a) przygotowanie zbrojenia, b) montaż zbrojenia, c) kontrola jakości robót i materiałów, 5) Roboty murowe: a) zamurowanie fragmentów ścian w poziomie piwnic, parteru, I piętra i poddasza, b) zamurowanie pionów kominowych od poziomu piwnicy do poziomu I piętra włącznie, c) murowanie przewodu kominowego z pustaków z przewodem wentylacyjnym, 6) Izolacje: a) izolacja przeciwwilgociowa powłokowa, b) izolacja przeciwwilgociowa z folii PE, c) izolacja cieplna ścian w postaci lekkiej konstrukcji z bloczków z betonu komórkowego, d) izolacja cieplna i akustyczna ze styropianu dużej wytrzymałości, e) izolacja cieplna połaci dachowych z wełny mineralnej, f) izolacja połaci z folii paroszczelnej i wiatroizolacyjnej, g) izolacje detali, 7) Pokrycie dachu: a) pokrycie dachu dachówką karpiówką, b) obróbki blacharskie, c) rynny i rury spustowe, 8) Tynki: a) tynki cementowo-wapienne wewnętrzne, 9) Roboty malarskie: a) przygotowanie podłoża pod roboty malarskie np. czyszczenie / odtłuszczanie, b) malowanie powierzchni ścian, 10) Roboty elewacyjne: a) usunięcie starych, zwietrzałych wypełnień spoin, b) oczyszczenie wykutych spoin, c) wprowadzenie nowych cegieł formatem i kolorystyką nie odbiegających od pierwowzoru, d) wykonanie zabiegów wzmacniających cegły z uzupełnieniem masami drobnych ubytków, e) spoinowanie murów i sklepień z cegły oraz „zszycie” pękniętych fragmentów ścian i ich wypełnienie, f) scalanie kolorystyczne różnic poszczególnych fragmentów cegieł w murze, g) czyszczenie cokołu z kamienia naturalnego na sucho metodą bezinwazyjną, h) naprawa spękań i ubytków cokołu żywicami, i) impregnacja cokołu, j) roboty towarzyszące i tymczasowe: - ustawienie rusztowań i rozbiórka rusztowań, - czas pracy rusztowań, - przygotowanie podłoża, - zabezpieczenie i wykończenie krawędzi, - zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, - badania i pomiary, 11) Stolarka Budowlana: a) demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, b) demontaż istniejącej stolarki okiennej, c) demontaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, d) osadzenia okien drewnianych wraz z parapetami, e) osadzenia okien drewnianych dachowych, f) osadzenie stolarki drzwiowej, g) wyłaz dachowy, 12) Rusztowania: a) rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m, b) osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych - Czas pracy rusztowania, 13) Roboty posadzkowe, Okładziny ścienne i posadzkowe: a) okładzin z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni, b) płytki gresowe antypoślizgowe (korytarze wspólne, klatka schodowa, piwnice), c) ewentualna wymiana uszkodzonych belek stropowych (zakres prac stwierdzony dopiero po oględzinach dokonanych po zdjęciu warstw posadzek zalegających na stropie), 14) Roboty posadzkowe z paneli drewnianych: a) przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoży i wykonanie warstwy wyrównującej, b) wykonanie nowych posadzek podłogowych, c) mocowanie listew przypodłogowych, d) układanie paneli drewnopodobnych, e) ewentualna wymiana uszkodzonych belek stropowych (zakres prac stwierdzony dopiero po oględzinach dokonanych po zdjęciu warstw posadzek zalegających na stropie), 15) Prefabrykaty, 16) Konstrukcje stalowe, 17) Ściany działowe, sufity i obudowy: a) sufitów podwieszanych z płyt g-k na ruszcie metalowym, b) lekkiej zabudowy z płyt g-k ścian działowych, 18) Roboty wykończeniowe: a) wykonanie i montaż drabiny stalowej do wyjścia na dach, b) montaż płyt ogniochronnych na stropach nad parterem i I piętrem, 19) Roboty drogowe związane z układaniem chodnika II. Roboty instalacyjne: 1) instalacja wod. –kan.: a) demontaż rurociągów i urządzeń sanitarnych, b) montaż przewodów instalacji wody zimnej i ciepłej rur PP c) izolacja cieplna przewodów otulinami z pianki PU, d) montaż podgrzewaczy cwu z grzałką i zaworem bezpieczeństwa, e) montaż armatury: - odcinającej – zawory kulowe, - czerpalnej – zawory czerpalne, baterie umywalkowe, baterie zlewozmywakowe, baterie natryskowe. f) montaż wodomierzy skrzydełkowych w szafkach, g) montaż przewodów kanalizacyjnych na ścianach z rur PVC w tym: podejść odpływowych, pionów i poziomów kanalizacyjnych, h) montaż przyborów i urządzeń sanitarnych: umywalek, misek ustępowych, brodzików natryskowych, umywalki, brodzika natryskowego i miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych, rur wywiewnych, zaworów powietrznych oraz czyszczaków, i) próba szczelności i płukanie instalacji. 2) instalacja c.o.: a) montaż kotła węglowego, b) montaż rurociągów miedzianych, c) montaż grzejników stalowych płytowych oraz elektrycznych, d) izolacja przewodów otulinami z pianki PU rur naczynia wzbiorczego, e) montaż naczyń wzbiorczych otwartych izolowanych, f) montaż armatury: - regulacyjne: zaworów i głowic termostatycznych, - odcinającej: zaworów powrotnych, zaworów kulowych, g) montaż pomp obiegowych c.o. z zaworami kulowymi i zwrotnymi, h) montaż trzonów kuchennych z podkową wodną o mocy 6,5 kW, i) montaż kotłów węglowych o mocy 8,0 kW, j) roboty towarzyszące: - wykucie wnęk w ścianach, - przebicie i zabetonowanie otworów w ścianach i posadzce, - wywóz i utylizacja gruzu. 3) roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznych, 4) roboty w zakresie instalowania infrastruktury okablowania, 5) montaż instalacji piorunochronowej. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45421000-4, 45421130-4, 45110000-1, 45420000-7, 45410000-4, 45421152-4, 45100000-8, 45111300-1, 45111000-8, 45310000-2, 45310000-2, 45312310-3, 45330000-9, 45331100-7, 45320000-6, 45233161-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1694842.01
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MEDREM Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@medrem.pl
Adres pocztowy: ul. Zamysłowska 10c
Kod pocztowy: 44-200
Miejscowość: Rybnik
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 178888.94
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1788888.94
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1788888.94
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych