Ogłoszenie nr 510408792-N-2021 z dnia 26.01.2021 r.
Gminne Przedszkole w Tworogu: Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2021 r. – Pakiety 1 i 8

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 772737-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminne Przedszkole w Tworogu, Krajowy numer identyfikacyjny 27151293900000, ul. ul. Słowackiego  16, 42-690  Tworóg, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 285 73 51, e-mail dyrekcja@gptworog.pl, faks 32 285 73 51.
Adres strony internetowej (url): www.gptworog.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów spożywczych do Gminnego Przedszkola w Tworogu w terminie do 31.12.2021 r. – Pakiety 1 i 8
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Wykonawcy zobowiązani będą dostarczać i wnieść niżej wymieniony asortyment do placówki zamawiającego na niżej podany adres: Gminne Przedszkole, ul. Słowackiego 16, 42-690 Tworóg 2. Przedmiot zamówienia stanowi sukcesywną dostawę produktów żywnościowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy, do Gminnego Przedszkola w Tworogu, wydzielonych na poszczególne pakiety: 1) Pakiet nr 1 – Dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów partiami w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (5 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 7.30), na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Świeże mięso nie może być poddane żadnemu procesowi poza chłodzeniem. Wędliny i produkty mięsne winny być dostarczane luzem , w osłonkach naturalnych lub sztucznych, zaopatrzone w etykietę informującą o składzie produktu i terminie przydatności do spożycia. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi odpowiednie atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Mięso surowe nie może być przewożone w jednym pojemniku razem z wędlinami. Oferowane produkty drobiowe nie mogą posiadać domieszek wieprzowych (tłuszczu, mięsa, żelatyny). Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 2) Pakiet nr 8 – Dostawa ziemniaków w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego (minimum 3 razy w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 9.00), na podstawie zlecenia dostawy (przekazanego faksem, e-mailem lub telefonicznie – w zależności od uzgodnień) zawierającego szczegółowy asortyment zamawianych artykułów. Ziemniaki powinny być: - świeże, czyste, zdrowe, - bez uszkodzeń mechanicznych i oznak zwiędnięcia, - wolne od zanieczyszczeń chemicznych, - wolne od obcych, zapachów i smaków, pleśni, zmian gnilnych, - bez oznak wyrośnięcia, gnicia, uszkodzenia przez szkodniki, mróz lub słońce, - typowe w kształcie, sypkie, nie oblodzone, bez trwałych zlepieńców, danego asortymentu, - smak i zapach delikatny, niedopuszczalny smak i zapach świadczący o nieświeżości lub inny obcy, - barwa typowa dla danego gatunku i odmiany, jednolita w partii, - bulwy powinny mieć średnicę (wielkość) minimum 4 cm. Dostawy ziemniaków o mniejszych średnicach będą reklamowane i zwracane. Zamawiający zastrzega sobie naliczanie kar umownych w przypadku ponownego, po reklamacji, dostarczenia ziemniaków nie spełniających wymagań Zamawiającego. Szczegółowy opis i ilości zawiera załącznik nr 3 do SIWZ - formularz asortymentowo-cenowy 3. Wielkości zamówienia podane w załączniku Nr 3 do SIWZ – w formularzu asortymentowo-cenowym są wielkościami orientacyjnymi (zostały podane w celu realnej oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty według obiektywnych wskaźników) i będą korygowane w zależności od zapotrzebowania z zastrzeżeniem, iż dokonane zmiany nie spowodują zwiększenia wartości brutto zamówienia przekraczającego 20%. 4. Podana ilość towaru może być w trakcie wykonywania umowy zmniejszona lub zmieniona. W takiej sytuacji Wykonawca nie ma roszczenia o zakup przez Zamawiającego towaru, którego ilość zamawiający ograniczył lub zmienił. Zakup towaru przez Zamawiającego w ilości mniejszej od ustalonej w SIWZ (dla każdego pakietu) nie stanowi nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. 5. Wykonawca otrzyma jedynie zapłatę należną mu z tytułu faktycznie dostarczonego towaru. 6. Dostawa wraz z wniesieniem nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Środek transportu musi być przystosowany do przewożenia tego typu towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 7. Towary dostarczane będą w opakowaniach Wykonawcy, za które nie będzie pobierał opłat a Zamawiający zobowiązany będzie do ich zwrotu. 8. Tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 3 do SIWZ - formularze asortymentowo-cenowe) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent) produktów spożywczych, Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych. Gramatura oferowanego produktu równoważnego nie może być niższa niż gramatura produktu wskazanego w załączniku Nr 3 do SIWZ. Zaoferowane produkty równoważne muszą posiadać te same walory organoleptyczne (smak, zapach, barwa, estetyka, konsystencja) oraz zawierać w swoim składzie te same surowce użyte do produkcji, co produkt określony przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki wykonania niniejszego zamówienia wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6

Dodatkowe kody CPV: 15100000-9, 15310000-4, 03212100-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Pakiet 1 - Dostawa mięsa drobiowego i jego przetworów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17324
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gminną Spółdzielnię Samopomoc Chłopska
Email wykonawcy: gstworog@interia.pl
Adres pocztowy: ul. Zamkowa 45
Kod pocztowy: 42-690
Miejscowość: Tworóg
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 15648.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15648.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15648.99
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Pakiet 8 - Dostawa ziemniaków
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2880
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gospodarstwo Rolne Zygmunt Król
Email wykonawcy: brak
Adres pocztowy: ul. Stawowa 31
Kod pocztowy: 44-187
Miejscowość: Radonia
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2784
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2784
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2784
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych