Ogłoszenie nr 510427568-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze: Dostawa testów, odczynników i materiałów zużywalnych - COVID-19: KIT COBAS LIAT SARS-COV-2/FLU – 100 opakowań do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, wraz z rozładunkiem.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt „Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 29621300000000, ul. Czerwona Góra  10, 26-060  Chęciny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 465 240, e-mail dzamp@poczta.onet.pl, faks 413465567.
Adres strony internetowej (url): https://czerwonagora.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.czerwonagora.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa testów, odczynników i materiałów zużywalnych - COVID-19: KIT COBAS LIAT SARS-COV-2/FLU – 100 opakowań do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze, wraz z rozładunkiem.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-278-2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Testy do aparatu Cobas Liat do wykonywania rtPCR Sars-CoV-2 oraz Influenza A/B w systemie zamkniętym wraz z kontrolą
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33694000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
W związku ze stanem epidemii i koniecznością zapewnienia środków diagnostyki –COVID-19, strony zawierają niniejszą umowę. Umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przewidzianym zapisami art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842). Zakup zestawów antygenowych umożliwi szybką diagnostykę i selekcję pacjenta na IP z podejrzeniem wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z zaleceniem MZ z dnia 03.11.2020r.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 345815.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy: sylwia.zaganczyk@roche.polska.com
Adres pocztowy: ul. Bobrowiecka 8
Kod pocztowy: 00-728
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 345815.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 345815.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345815.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Umowa została zawarta dnia 29.03.2021 r. w Chęcinach z firmą Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.- wartość umowy wynosi 345 815,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych 00/100)

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych