Ogłoszenie nr 510183195-N-2020 z dnia 23.09.2020 r.
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim: Remont - docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 569694-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, Krajowy numer identyfikacyjny 32130700000000, ul. ul. 3 Maja  7, 17-100  Bielsk Podlaski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-85 7312102, e-mail kom.gosp@bielsk-podlaski.sr.gov.pl, faks 0-85 7312149.
Adres strony internetowej (url): http://bielsk-podlaski.sr.gov.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sądownictwo Powszechne
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont - docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-2/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących „Remont - docieplenie elewacji budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej 87”. 2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia będą wykonane w czynnym obiekcie budynku Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Hajnówce przy ulicy Warszawskiej87, stanowiącej własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim i Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, charakterystykę robót oraz parametry techniczne określa załączona do SIWZ ekspertyza techniczna i dokumentacja, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, które stanowią Załącznik nr 1 do SIWZ i obejmują między innymi następujący zakres robót: a) zakres robót dla starej części budynku: - rozbiórka orynnowania i obróbek blacharskich, - rozebranie obróbek blacharskich, - rozebranie istniejącego ocieplenia ścian budynku (styropian z tynkiem), - rozebranie istniejącego ocieplenia cokołu budynku (styropian wraz z płytkami gresowymi), - przygotowanie podłoża, - wykonanie nowego docieplenia ścian wraz z tynkiem (w kolorze zgodnym z istniejącym), - wykonanie nowego docieplenia cokołu wraz z okładzina z płytek gresowych, - wykonanie nowych obróbek blacharskich, - wykonanie nowych obudów złączy kontrolnych instalacji odgromowej. b) zakres robót dla nowej części budynku: - rozbiórka orynnowania i obróbek blacharskich, - oczyszczenie i zmycie ciśnieniowe powierzchni ścian, - odgrzybienie powierzchni ścian budynku, - dodatkowe kołkowanie, - wtopienie siatki, gruntowanie, podkład i tynk, - wykonanie nowego orynnowania i obróbek blacharskich, - wykonanie nowych obudów złączy kontrolnych instalacji odgromowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45216112-2

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 45111300-1, 45320000-6, 45443000-4, 45431000-7, 45261320-3, 45262120-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/09/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 396159.92
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: WIKBUD Wiesław Kiśluk
Email wykonawcy: w.kisluk@op.pl
Adres pocztowy: ul. Wysoka 72D/11
Kod pocztowy: 17-300
Miejscowość: Siemiatycze
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 487276.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 471067.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 487276.70
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych