Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500038381-N-2017 z dnia 04-10-2017 r.
Powiat Brzozowski/Powiatowe Centrum Integracji Społecznej: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników oraz egzaminami wynikającymi z obowiązku uzyskania kwalifikacji, realizowanych w ramach projektu: "Aktywni na rynku pracy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. (Umowa Nr RPPK.08.01.00-18-0021/16-00)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt: "Aktywni na rynku pracy" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 534646-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Brzozowski/Powiatowe Centrum Integracji Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 364866631, ul. -  326A, 36-220  Jasienica Rosielna, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4342645, 503587028, e-mail pslaby4@gmail.com, chatka1976@wp.pl, faks 13 4342645.
Adres strony internetowej (url): www.pcisbrzozow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych wraz z badaniami lekarskimi, materiałami szkoleniowymi, ubezpieczeniem uczestników oraz egzaminami wynikającymi z obowiązku uzyskania kwalifikacji, realizowanych w ramach projektu: "Aktywni na rynku pracy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. (Umowa Nr RPPK.08.01.00-18-0021/16-00)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PCIS.ANRP.PN.1.09.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych, podzielonych na dwa zadania częściowe, gdzie zadanie częściowe nr 1 składa się z dwóch szkoleń/kursów zawodowych, zadanie częściowe nr 2 składa się z 6 szkoleń/kursów zawodowych, w zależności od miejscowości, w których świadczona będzie usługa, oraz w zależności od rodzaju szkolenia/kursu zawodowego. W szkoleniach/kursach zawodowych będzie uczestniczyć 29 osób w wieku 18-67 lat, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Orzechówce w ramach realizacji projektu: Aktywni na rynku pracy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, działanie 8.1 Aktywna integracja zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe. (Umowa Nr RPPK.08.01.00-18-0021/16-00), dla których umiejętności w zakresie przewidzianym dla danego zawodu zostały zdiagnozowane przez doradcę zawodowego i są niezbędne dla dalszego kształtowania ścieżki rozwoju zawodowego każdego uczestnika. Każdy z 29 uczestników szkolenia/kursu zawodowego musi uzyskać po jego ukończeniu co najmniej jedną kwalifikację, zgodną z wymogami ustalonymi dla danej kwalifikacji, której osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. W ramach ukończonego kursu/szkolenia zawodowego osoba ucząca się musi otrzymać od upoważnionej instytucji certyfikującej formalny dokument, stwierdzający iż uzyskała określoną kwalifikacje. A. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 Szkolenie/kurs zawodowy nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w na terenie województwa podkarpackiego, w zawodzie: Operator koparko-ładowarki, - klasa III - wszystkie typy (minimum 176 h): min. ilość osób 4 max. ilość osób 4 miejsce realizacji: Województwo podkarpackie Szkolenie/kurs zawodowy nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w zawodzie montażysta rusztowań budowlanych, klasa III (minimum 120 h): min. ilość osób 1 max. ilość osób 1 miejsce realizacji: Województwo podkarpackie B. ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2: Szkolenie/kurs zawodowy nr 1: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego tj. cukierniczego I i II stopnia oraz kurs małej gastronomii (minimum 170 h) . min. ilość osób 14 max. ilość osób 14 miejsce realizacji: Powiat brzozowski Szkolenie/kurs zawodowy nr 2: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w zawodzie: operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew – III kl. – wszystkie typy (minimum 120 godz.) : min. ilość osób 1 max. ilość osób 1 miejsce realizacji: Powiat brzozowski Szkolenie/kurs zawodowy nr 3: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w zawodzie: mechanik maszyn szwalniczych (minimum 160 h): min. ilość osób 1 max. ilość osób 1 miejsce realizacji: Powiat brzozowski Szkolenie/kurs zawodowy nr 4: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w zawodzie: opiekun/ka osób zależnych (minimum 120 h): min. ilość osób 1 max. ilość osób 1 miejsce realizacji: Powiat brzozowski Szkolenie/kurs zawodowy nr 5: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego: w zawodzie fryzjer/ka (minimum 160 h) min. ilość osób 4 max. ilość osób 4 miejsce realizacji: Powiat brzozowski Szkolenie/kurs zawodowy nr 6: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego w zawodzie: magazynier z obsługą wózka widłowego (minimum 160 h): min. ilość osób 3 max. ilość osób 3 miejsce realizacji: Powiat brzozowski
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80530000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch szkoleń/kursów zawodowego w na terenie województwa podkarpackiego, w zawodzie: Operator koparko-ładowarki, - klasa III - wszystkie typy (minimum 176 h) oraz montażysta rusztowań budowlanych, klasa III (minimum 120 h):
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17296.90
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Innovo Inowacje w Biznesie sp. z o.o.
Email wykonawcy: innovo@interia.pl
Adres pocztowy: ul.3-go Maja 13
Kod pocztowy: 38-200
Miejscowość: Jasło
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 14500
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14500
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14500
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 100
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zorganizowanie i przeprowadzenie sześciu szkoleń/kursów zawodowych.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 83025.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Innovo Innowacje w Biznesie sp. z o.o.
Email wykonawcy: innovo@interia.pl
Adres pocztowy: ul.3-go Maja 13
Kod pocztowy: 38-200
Miejscowość: Jasło
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 69900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69900
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych