Ogłoszenie nr 510180384-N-2019 z dnia 29-08-2019 r.
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: Adaptacja pomieszczeń piwnicy Muzeum Początków Państwa Polskiego na toalety

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558574-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Krajowy numer identyfikacyjny 63975538200000, ul. ul. Kostrzewskiego  1, 62-200  Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 264 641, e-mail pawel.tyrchan@mppp.pl, faks 614 264 841.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumgniezno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Adaptacja pomieszczeń piwnicy Muzeum Początków Państwa Polskiego na toalety
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1/zp/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest adaptacja fragmentu pomieszczeń piwnicy w budynku Muzeum Początków Państwa Polskiego przy ulicy Kostrzewskiego 1 w Gnieźnie na toalety ogólnodostępne, obejmującego działkę nr 1/4 ,obręb Gniezno. Muzeum Początków Państwa Polskiego jest jednym z obiektów, który wchodzi w skład modernistycznego zespołu Pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego, realizowanego w latach 1973-1978, zaprojektowanego przez Bogdana Celichowskiego, Wojciecha Kasprzyckiego i Włodzimierza Wojciechowskiego. Jest to obiekt wolnostojący o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Dotychczas przeprowadzono w budynku szereg przebudów i remontów mających na celu poprawę warunków funkcjonalnych i wynikających z bieżących napraw i konserwacji. Ostatni projekt przebudowy obejmował pomieszczenia pierwszego i drugiego piętra, północnej klatki schodowej i pomieszczeń piwnicy, a także pomieszczeń administracyjnych znajdujących się w obrębie parteru. Projektowana obecnie adaptacja, obejmuje fragment pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy w kompleksie Muzeum (3 pomieszczenia wraz z przyległymi ścianami). Celem adaptacji jest poprawa warunków ogólnofunkcjonalnych i higieniczno-sanitarnych, a także dostosowanie pomieszczeń do obecnie obowiązujących przepisów ogólnobudowlanych, wymagań higieniczno-sanitarnych, bhp i ppoż. Projektowane toalety zostaną udostępnione zwiedzającym, także osobom niepełnosprawnym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212313-3

Dodatkowe kody CPV: 45262690-4, 45330000-9, 45331000-6, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 388048.78
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany =GRINBUD= Dominika Sieszchuła
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Olsztyńska 17
Kod pocztowy: 62-200
Miejscowość: Gniezno
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 388048.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 388048.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 388048.78
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych