Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500001809-N-2018 z dnia 03-01-2018 r.
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach: Roboty związane z podłączeniem rur spustowych z budynku warsztatu samochodowego wraz z kotłownią do kanalizacji deszczowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 51426500000, ul. Aleja IX Wieków Kielc  3, 25516   Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 421 534, e-mail zo27@kielce.uw.gov.pl, faks 413 421 834.
Adres strony internetowej (url): www.kielce.uw.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty związane z podłączeniem rur spustowych z budynku warsztatu samochodowego wraz z kotłownią do kanalizacji deszczowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
AG-I.272.1.34.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z podłączeniem rur spustowych z budynku warsztatu samochodowego wraz z kotłownią do kanalizacji deszczowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3. 2. Przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do Zaproszenia. 3. Uzupełnieniem Opisu przedmiotu zamówienia jest Przedmiar robót (Załącznik nr 2 do Zaproszenia), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do Zaproszenia) oraz Rysunek poglądowy – sieć kanalizacji deszczowej (Załącznik nr 4 do Zaproszenia).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-1, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10794.99
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Piotr Gwóźdź Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa TRANS-KOP
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Drochów Górny 13 B
Kod pocztowy: 26-026
Miejscowość: Morawica
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 12950.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12950.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 12950.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust 1 pkt 6  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach działając na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udzieliŁ zamówienia na roboty związane z podłączeniem rur spustowych z budynku warsztatu samochodowego wraz z kotłownią do kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane obejmują swoim zakresem: roboty ziemne, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, montażowe na placu przed garażami Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3. Zakres robót konieczny do wykonania w tym zadaniu jest zgodny z zakresem robót budowlanych realizowanych w postępowaniu pn. „Modernizacja dróg pożarowych i zagospodarowanie terenu wokół budynków ŚUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpożarowej w budynku A” znak: AG-I.272.1.16.2017. W ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym nr 589188-N-2017 z dnia 15 września 2017 r. oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający przewidział możliwość udzielenia takich zamówień. Wykonawcą realizującym zamówienie podstawowe jest Piotr Gwóźdź Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa TRANS-KOP. Przedmiotowe zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe. We wszczętej procedurze zamówienia z wolnej ręki zachodzą przesłanki do jej zastosowania na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. ponieważ zaistniały następujące okoliczności: 1) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodne z jego przedmiotem, 2) zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych co zamówienie podstawowe 3) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego, 4) zamówienie udzielane jest w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 5) przedmiotowe zamówienie zostało udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego. Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający podjął zatem decyzję o udzieleniu przedmiotowego zamówienia.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych