Ogłoszenie nr 510418570-N-2021 z dnia 23.02.2021 r.
Gmina Radwanice: Przebudowa i remont, polegające na wydzieleniu 6 mieszkań w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Parkowej 13 w Radwanicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 760396-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540542708-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Radwanice, Krajowy numer identyfikacyjny 39064763000000, ul. ul. Przemysłowa  17, 59-160  Radwanice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 311 436, e-mail sekretariat@radwanice.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.radwanice.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i remont, polegające na wydzieleniu 6 mieszkań w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Parkowej 13 w Radwanicach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
InII.271.59.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont, polegające na wydzieleniu 6 mieszkań w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Parkowej 13 w Radwanicach. 3.2 W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.: a) prace rozbiórkowe i demontażowe, b) skucie tynków, c) zamurowania lub/i wykucia wraz z wykonaniem nadproży w związku z nową lokalizacją otworów okiennych i drzwiowych, d) wypełnienia i ocieplenia stropów, e) schody wewnętrznych w mieszkaniach, f) wydłużenia połaci dachowych przy ścianach szczytowych, g) wymurowanie i przemurowanie kominów wraz z wycięciami w dachu, h) ściany wewnętrzne, i) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, j) izolację pionową oraz poziomą, k) podłogi i tynki wewnętrzne, l) ocieplenie elewacji, m) instalacje elektryczne, ochronne i teletechniczne, n) instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazową, wentylacyjną, o) zagospodarowanie terenu w tym: miejsca postojowe, ciągi komunikacyjne, zieleń. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje także dokonanie skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót lub uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45262700-8

Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45443000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1754136.12
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: K5 Kornel Szatkowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chocianowska 129
Kod pocztowy: 59-100
Miejscowość: Polkowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1140727.57
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1140727.57
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1795530.45
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych