Ogłoszenie nr 510427365-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu: „Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 776324-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540402966-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu, Krajowy numer identyfikacyjny 57017403000000, ul. Janowiecka  98A, 62-100  Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 621 462, e-mail gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, faks 672 621 462.
Adres strony internetowej (url): www.gzgkimwagrowiec.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizacja wraz z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia w Żelicach”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GZGKiM.3310-3/20.DZ
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotowy zakres robót budowlanych w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia w Żelicach obejmuje: wyburzenie ścian działowych, demontaż okładzin podłogowych, instalacji c.o., wody i kanalizacji, wykonanie nowych ścianek działowych i obudowy przewodów wentylacyjnych z płyty g.k., położenie nowej posadzki w przychodni oraz położenie glazury na ścianach. Zakres obejmuje również zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian, uzupełnienie większych ubytków tynkiem gipsowym, pomalowanie sufitów i ścian, położenie podkładu i kolorowego tynku dekoracyjnego na lamperiach oraz zamontowanie drzwi. Prace budowlane na klatce schodowej obejmują: zbicie uszkodzonych tynków, oczyszczenie balustrady i pochwytów, umycie sufitów, ścian i biegów schodowych wraz z balustradami, zagruntowanie powierzchni sufitów i ścian oraz uzupełnienie ubytków tynkiem. Zakres obejmuje też położenie warstwy wyrównawczej tynkiem gipsowym, pomalowanie sufitów i ścian, położenie podkładu i tynku dekoracyjnego na lamperie, pomalowanie drzwiczek tablic elektrycznych oraz pomalowanie balustrady. Prace budowlane pomieszczeń piwnicznych obejmują: zbicie uszkodzonych i odparzonych tynków, uzupełnienie tych ubytków, całkowite zbicie tynku w kotłowni i składu opału oraz drewna wraz z położeniem nowego tynku. Drzwi piwniczne do oczyszczenia i pomalowania. Umycie sufitów i ścian z pozostałych pomieszczeń, zagruntowanie sufitów i ścian oraz pomalowanie sufitów i ścian. Drzwi wewnętrzne do mieszkań i piwnicy oraz okna w piwnicy wymagają wymiany. Zakres robót elewacyjnych obejmuje wyprawy tynkarskie. Należy wykonać izolację pionową ścian fundamentowych ok. 82m2. Cokoły ocieplić z płyt styrodurowych o gr. 12 cm – ok. 87m2. Na ścianach powyżej cokołu należy wykonać ocieplenie z płyt styropianowych EPS 70 o gr. 14 cm – ok. 396 m2. Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych o powierzchni ok. 434 m2. Zakres robót obejmuje demontaż i montaż rynien dachowych oraz rozbiórkę obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy i gzymsów wraz wykonanie obróbki z blachy tytanowo-cynkowej. Prace obejmują też remont balkonów. Zagospodarowanie terenu obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku garażowego oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 168 m2 i wykonanie chodników z kostki brukowej wraz z wywiezieniem gruntu. W zakresie branży sanitarnej należy zdemontować istniejącą instalację wodociągową. Zasilić zespół gabinetów lekarskich, zaplecze sanitarne oraz lokale mieszkalne w zimną wodę z przewodu instalacji wodociągowej wody zimnej za wodomierzem i wykonać instalację wodociągową wody zimnej i ciepłej do poszczególnych punktów czerpalnych. We wszystkich pomieszczeniach należy zainstalować baterie czerpalne. W każdym lokalu mieszkalnym zamontować wodomierz skrzydełkowy. Należy wykonać przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. We wszystkich pomieszczeniach przychodni zainstalować przybory sanitarne. Zakres robót obejmuje: wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż wysokosprawnego kotła na ekogroszek klasy 5 o mocy 30kW. We wszystkich pomieszczeniach na parterze (z wyjątkiem pomieszczeń socjalnych i WC) zainstalowanie grzejników stalowych płytowych gładkich. Zakres robót instalacji elektrycznych obejmuje: wykonanie rozdzielnicy TE, instalacji oświetlenia ogólnego i miejscowego, instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji siły i gniazd wtyczkowych, instalacji dedykowanego zasilania komputerów, instalacji przeciwprzepięciowej, instalacji połączeń wyrównawczych i uziemienia. UWAGA!! Ponadto w kosztach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności: koszty związane z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, wszelkimi pracami pomocniczymi na placu budowy i na stanowiskach roboczych. Należy przewidzieć inne koszty konieczne do poniesienia celem prawidłowej i terminowej realizacji umowy, w tym między innymi: koszty składowania i zagospodarowania materiałów pochodzących z prowadzonych robót, koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji zaplecza budowy, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty energii elektrycznej i wody, uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy, koszty odbioru elementów przedmiotu zamówienia, koszty czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane (jeśli wystąpią) a także koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, które są załącznikami do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45332000-3, 45332300-6, 45332200-5, 45332400-7, 45331100-7, 45111100-9, 45314310-7, 45310000-3, 45311000-0, 45311200-2, 45315100-9, 45317300-5, 45321000-3, 45324000-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 908675.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SKÓR-BUD Usługi Remontowo-Budowlane Damian Skóra
Email wykonawcy: skor-bud28@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Dworcowa 12
Kod pocztowy: 64-820
Miejscowość: Szamocin
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 705648.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 705648.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1529449.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
nie dotyczy
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych