Ogłoszenie nr 510553705-N-2020 z dnia 23.12.2020 r.
Gmina Niedźwiedź: „Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, operacja „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 602810-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540229534-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Niedźwiedź, Krajowy numer identyfikacyjny 49189253500000, ul. Niedźwiedź  233, 34-735  Niedźwiedź, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 33 12 760, e-mail gmina@niedzwiedz.iap.pl, faks 183 317 057.
Adres strony internetowej (url): www.niedzwiedz.iap.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Poręba Wielka w Gminie Niedźwiedź”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.8.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Poręba Wielka gmina Niedźwiedź, powiat limanowski w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę na zakres budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poręba Wielka. Planowana inwestycja obejmować będzie następujący zakres działań: - Kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz ciśnieniowa w m. Poręba Wielka - Prace towarzyszące (Dokumentacja projektowa, oraz monitoring pompowniach). Celem inwestycji jest wykonanie projektu i budowa sieci kanalizacyjnej na obszarze wchodzącym miejscowości Poręba Wielka. Przedmiot zamówienia obejmuje następując elementy: • Pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień • Wykonanie projektu budowlanego • Uzyskanie akceptacji Inwestora • Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia bez sprzeciwu organu • Wykonanie projektu wykonawczego • Wykonanie robót budowlanych na podstawie projektu wykonawczego • Wykonanie odbiorów • Przedłożenie kompletów niezbędnych do uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wg wymogów PINB Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ tj. Program Funkcjonalno-Użytkowy(PFU), Plany sytuacyjne 2. Miejsce wykonywania robót: Przedmiotowa sieć kanalizacyjna będzie zrealizowana w województwie małopolskim, na terenie powiatu: limanowskiego, w gminie Niedźwiedź w miejscowości Poręba Wielka.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45233000-9, 77000000-0, 45200000-9, 45231000-5
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2778600.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: EKOINSTAL Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Przemysłowa 8
Kod pocztowy: 34-200
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3417678.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3417678.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5756400.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych