Ogłoszenie nr 500211456-N-2018 z dnia 04.09.2018 r.
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza: Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowozy doraźne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599545-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Praszka reprezentowana przez Burmistrza, Krajowy numer identyfikacyjny 52788800000, ul. Plac Grunwaldzki  13, 46320   Praszka, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 34 359 10 09, e-mail umig@praszka.pl, faks 34 3592-469.
Adres strony internetowej (url): www.praszka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 oraz dowozy doraźne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GPRR.IV.271.11.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych oraz dowozy doraźne (hala, zawody sportowe, imprezy kulturalne i zajęcia ponadprogramowe) na podstawie stawki brutto za kilometr. Dowożeni uczniowie i opiekun muszą mieć zapewnione miejsca siedzące w autobusie. Opiekun i dowożeni uczniowie mają pierwszeństwo w wsiadaniu i wysiadaniu z autobusu. Podstawienie pojazdu zastępczego w terminie 30 minut od zgłoszenia. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dowożonych do przedszkola, szkół podstawowych i klas gimnazjalnych w celu lepszego wykorzystania miejsc w autobusie. Szczegółowe rozkłady godzin odwozu i dowozu uczniów na poszczególnych trasach będą ustalone przez Dyrektorów Szkół. Wykonawca do dowozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć lekcyjnych w ciągu roku szkolnego mogą ulec zmianie. W trakcie roku szkolnego ilość zamawianych biletów miesięcznych może ulec zmianie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 241600.00
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Traugutta 53
Kod pocztowy: 98-300
Miejscowość: Wieluń
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 261684.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 261684.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 350637.12
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych