Ogłoszenie nr 500296265-N-2018 z dnia 11.12.2018 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 649794-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 55034177800000, ul. ul. K. Warchalskiego  3, 07300   Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 453 241, e-mail mopsostrowmaz@poczta.onet.pl, faks 297 453 241.
Adres strony internetowej (url): http://www.mops.ostrowmaz.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
222.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologa w ramach realizacji projektu „Rozwój systemu usług opiekuńczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”, w tym: 1) Zadanie 1. Opracowanie indywidualnych ścieżek wsparcia (ISW) dla 60 osób- uczestników projektu oraz ich aktualizacja co 6 miesięcy w czasie realizacji projektu (w sumie 300 godzin); 2) Zadanie 2. Prowadzenie indywidualnej terapii dla 60 osób-uczestników projektu (w sumie 1320 godzin); 3) Zadanie 3. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (w sumie 440 godzin); 4) Zadanie 4. Prowadzenie grup wsparcia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych (w sumie 66 godzin); 5) Zadanie 5. Przeprowadzenie szkoleń motywujących opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych do podejmowania aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej (w sumie 48 godzin) Zakres zadań może ulec zmianie zgodnie z potrzebami uczestników. Harmonogram i ilość godzin ustalać będzie Zamawiający z Wykonawcą do dnia 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługi będą wykonywane.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 85121270-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 218360
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Centrum Wspierania Samorozwoju Sp. z o.o.
Email wykonawcy: cws.zoo@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 8/12
Kod pocztowy: 05-250
Miejscowość: Radzymin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 218360
Oferta z najniższą ceną/kosztem 218360
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 218360
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych