Ogłoszenie nr 510427362-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin": Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600135-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Fundacja "Centrum Europejskie - Natolin", Krajowy numer identyfikacyjny 01033732900016, ul. ul. Nowoursynowska  84, 02-797  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 5459800, e-mail przetargi@natolin.edu.pl, faks 022 6491299.
Adres strony internetowej (url): www.natolin.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundacja Skarbu Państwa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dobudowa ogrodu zimowego do budynku dawnej stajni
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
CEN/6/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dobudowa ogrodu zimowego w konstrukcji szkieletowej metalowej z elewacją ze szkła do istniejącego budynku dawnej stajni w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 84. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w pkt. 1, stanowią następujące dokumenty: 1) Projekt zagospodarowania terenu; 2) Projekt wykonawczy: Architektura, 3) Projekt wykonawczy: Konstrukcja, 4) Projekt wykonawczy: Instalacje elektryczne, 5) Projekt wykonawczy: Instalacje sanitarne, 6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), 7) Przedmiar robót, 8) Rzut terenu z naniesioną tymczasową drogą dojazdową oraz miejscem na zaplecze budowy, 9) Rzut budynku dawnej stajni z naniesionym miejscem wykonania tymczasowej przegrody zabezpieczającej pozostałe pomieszczenia w tym budynku na czas budowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 sierpnia 2021 r. zgodnie ze szczegółowym harmonogramem wykonania Przedmiotu Umowy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/03/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1292928
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo Budowlane Waldemar Rzeźnik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Przystałowice Małe 82
Kod pocztowy: 26-411
Miejscowość: Rusinów
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1590301.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1590301.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3087887.24
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych