Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500076432-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.
Urząd Gminy Lipnica Wielka: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 612688-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy Lipnica Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 49000846000000, ul. Lipnica Wielka 518  , 34483   Lipnica Wielka, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48 18 2634595, e-mail lipnicaw@gminyrp.pl, faks +48 18 2634597.
Adres strony internetowej (url): www.lipnicawielka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
271.11.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019” Świadczenie usługi będzie odbywać się zgodnie ze SIWZ na zimowe utrzymanie dróg w gminie Lipnica Wielka. Usługa musi być wykonywana według standardów zimowego utrzymania dróg opisanych w specyfikacji. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na: wykonaniu usługi polegającej na zimowym mechanicznym utrzymaniu dróg, tj. odśnieżanie, usuwanie gołoledzi z dróg i placów dla których zarządcą jest Wójt Gminy Lipnica Wielka. Wykonawca wykonywać będzie usługę w sezonie zimowym 2017/2018 oraz 2018/2019. Zakończenie ostatniego sezonu ustala się na dzień 30.04.2019 r. Szacunkowa ilość kilometrów przeznaczonych do utrzymania( za 2 sezony) wynosi: 6000 km tj. 3000 km na 1 sezon. Wykonawca wykonywać będzie usługę w zależności od potrzeb i nasilenia warunków pogodowych niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca poda telefon kontaktowy, który Zamawiający udostępni mieszkańcom Gminy. Materiały do likwidacji śliskości (piasek i sól) Wykonawca zakupuje we własnym zakresie, a koszty zakupu wlicza w cenę realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia miejsc do składowania wyżej wymienionych materiałów. Do zwalczania śliskości jezdni o nawierzchni bitumicznej należy stosować mieszaninę soli 15% i pisaku 85%. Podane w załączniku nr 7 do SIWZ kilometraże poszczególnych dróg mają charakter informacyjny. Wykonawca będzie utrzymywał drogi tylko na tych odcinkach, których przejezdność jest konieczna dla płynnej i bezpiecznej komunikacji. Ilość przeznaczonych do zimowego utrzymania km dróg gminnych jednoznacznie wskazuje w każdym przypadku pracownik Zamawiającego. W zależności od warunków atmosferycznych jakie będą panowały w sezonach 2017/2018 oraz 2018/2019 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w zakresie poszczególnych usług w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Potwierdzenie faktycznej ilości odśnieżonych kilometrów dróg będzie się odbywać na podstawie „karty pracy”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 608581.31
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FHU "ZBAZIN" Józef Garaj
Email wykonawcy: madziagaraj@gmail.com
Adres pocztowy: Kiczory 40 A
Kod pocztowy: 34-483
Miejscowość: Lipnica Wielka
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 870000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 870000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 926640.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych