Ogłoszenie nr 510233067-N-2019 z dnia 30-10-2019 r.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie: Dostawy paliw płynnych dla pojazdów PFRON

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601321-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. al. Jana Pawła II  13, 00-828  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 055 494, e-mail Zamowienia_Publiczne@pfron.org.pl, faks 225 055 275.
Adres strony internetowej (url): https://www.pfron.org.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Fundusz celowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy paliw płynnych dla pojazdów PFRON
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/19/19
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne zakupy paliw - oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (Pb) do pojazdów będących w dyspozycji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Parametry paliwa muszą spełniać wymagania zawarte w: Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz. 1680 ze zm.), Polskich Normach tj. PN-EN ISO 4259-1:2018-01, PN-EN 590+A1:2017-06, PN-EN 228+A1:2017-06. Przedmiot zamówienia musi być zgodny ze świadectwem jakości wystawionym przez producenta paliw. Ponadto przedmiotem zamówienia jest zakup olejów silnikowych, płynów eksploatacyjnych (np. płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnic, płyn hamulcowy), akcesoriów samochodowych (np. żarówki, kosmetyki samochodowe) oraz mycie pojazdów będących w dyspozycji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stacjach paliwowych, realizowane bezgotówkowo przy użyciu kart. 2. Szacowane zużycie paliwa w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi: 126 000 litrów paliwa w tym: 50 000 litrów oleju napędowego (ON) i 76 000 litrów benzyny bezołowiowej (Pb), tj.: Pb 95 – 70 000 litrów, Pb 98 – 6 000 litrów. Szacunkowa liczba litrów paliwa oznacza ilość, jaką Zamawiający spodziewa się zakupić w trakcie realizacji umowy. Rzeczywista ilość pobranego paliwa uzależniona będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 3. Określona przez Zamawiającego ilość paliwa obejmuje tankowanie do pojazdów. Oszacowana przez Zamawiającego ilość paliwa nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania maksymalnej wartości umowy lub zakupu mniejszej ilości paliwa w okresie obowiązywania umowy. 4. Paliwo będzie tankowane na stacjach paliw Wykonawcy w ilościach detalicznych i rozliczane bezgotówkowo na podstawie kart paliwowych przypisanych do konkretnych pojazdów lub kart paliwowych na okaziciela. Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji umowy, możliwość całodobowego bezgotówkowego dokonywania zakupów na wszystkich stacjach paliw Wykonawcy znajdujących się na terytorium Polski, w tym w szczególności powinien posiadać: - co najmniej 4 stacje na terenie każdego województwa; co najmniej 10 stacji z myjnią samochodową na terytorium Polski; co najmniej po 1 stacji, usytuowanej w odległości nie większej niż 10 kilometrów od każdej z lokalizacji Zamawiającego podanej w Załączniku nr 1 do SIWZ (Zamawiający dokona pomiaru odległości 10 km za pomocą serwisu internetowego https://www.google.pl/maps/ - najszybsza trasa dla samochodu osobowego). Wykaz wszystkich stacji paliw Wykonawcy w Polsce, z których będzie mógł korzystać Zamawiający, stanowić będzie Załącznik nr 2 do umowy. 5. Karty paliwowe muszą umożliwiać zakup paliw, w tym oleju napędowego (ON) i benzyny bezołowiowej (Pb), płynów eksploatacyjnych (np. płyn do spryskiwaczy, płyn do chłodnic, płyn hamulcowy), akcesoriów samochodowych oraz mycia pojazdów (bez art. spożywczych itp.) w stacjach paliw Wykonawcy. Ww. zakupy będą rozliczane bezgotówkowo na podstawie karty paliwowej przypisanej do konkretnego pojazdu (po wcześniejszej weryfikacji numeru rejestracyjnego zatankowanego pojazdu z kartą paliwową) lub kart na okaziciela. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia w wysokości do 25% wartości całości zamówienia w zależności od faktycznych potrzeb. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia wynosi do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający rozpocznie realizację pierwszą transakcją na otrzymanych kartach. Umowa obowiązuje przez okres 30 miesięcy od rozpoczęcia realizacji zamówienia lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1 Załącznika nr 5 do SIWZ w zależności, która sytuacja nastąpi wcześniej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 09134100-8

Dodatkowe kody CPV: 09132100-4, 30163100-0, 50112300-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy. 7. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 24aa ustawy.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Dostawy paliw płynnych dla pojazdów PFRON
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 586630.89
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Circle K Polska Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Puławska 86
Kod pocztowy: 02-603
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 721556
Oferta z najniższą ceną/kosztem 721556
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 721556
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
4. W zawartej umowie istotnej zmianie mogą ulec zapisy w następujących przypadkach: 4.1. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa; 4.2. jeśli wystąpi konieczność rezygnacji z realizacji części lub całości zamówienia podyktowana zaistnieniem siły wyższej; 4.3. zmniejszenia wynagrodzenia na skutek zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, w szczególności z powodu odstąpienia od niej. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy; 4.4. wydłużenia terminu realizacji zamówienia określonego w § 2 niniejszej umowy maksymalnie o 6 miesięcy, w przypadku niewykorzystania kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 4.5. zmiany zakresu podwykonawstwa; 5. Zamawiający wprowadzi zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: zmiany stawki podatku od towarów i usług; zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 6. Zamawiający wprowadzi zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 7. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 4-6 powyżej jest zgoda Stron i złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę. Wniosek powinien zawierać: a) opis propozycji zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) opis wpływu zmiany na realizację i termin wykonania Umowy. 8. Dokonanie zmian, o których mowa w pkt 4- 6 powyżej wymaga podpisania aneksu do Umowy.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych