Ogłoszenie nr 510427357-N-2021 z dnia 07.04.2021 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie: Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane z budżetu środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020, Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 03.02.00 Zarządzanie ryzykiem powodziowym. Numer projektu: RPZP.03.02.00-32-B001/18-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 769163-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Żelazna  59A, 00-848  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 914 411 200, e-mail zamowienia.szczecin@wody.gov.pl, faks 914 411 300.
Adres strony internetowej (url): www.szczecin.wody.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbudowa wału przeciwpowodziowego Miroszewo - Brzózki w km 6+500 – 8+160” w ramach projektu pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie województwa Zachodniopomorskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZ.ROZ.2810.77.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie niniejszego PFU, niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego wykonania wszystkich wymaganych robót budowlanych, 2) Uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji i pozwoleń wynikających z zapisów ustawy Prawo wodne, Prawo budowlane, OOŚ i innych, które są niezbędne przed rozpoczęciem robót, oraz przy realizacji robót budowlanych, w tym dotyczące również wycinki drzew, uregulowania spraw własnościowych itd. 3) Wykonanie wszystkich robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, zgodnie z zapisami umowy i wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych potrzebnych do wykonania powierzonego zamówienia oraz wykonania wszelkich czynności wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane [tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 148 ze zm.], w tym prowadzenie nadzoru autorskiego, 4) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowiązującym prawem, w tym m.in. inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i jeśli konieczne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45246400-7

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1216165.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Hydrotechnicznych „RUSIECKI” Adam Rusiecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szczawiowa 69A
Kod pocztowy: 70-010
Miejscowość: Szczecin
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2829545.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2829545.85
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4155714.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych