Ogłoszenie nr 500257557-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie: Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 613344-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Krajowy numer identyfikacyjny 63975538200000, ul. ul. Kostrzewskiego  1, 62200   Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 264 641, e-mail pawel.tyrchan@mppp.pl, faks 614 264 841.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumgniezno.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
3/zp/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia wystawienniczego dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie. Zestaw gablot typu 1 – składający się z: 2 gablot dostosowanych do połączenia we wspólny system zasilania umożliwiający zasilanie z jednego akumulatora; gabloty w zestawie – wolno stojące, obiegowe, o szklanym korpusie (szkło 4.4.2); podstawa i wieniec obłożone płytą MDF zaciętą na 45 st. – z możliwością malowania wałkiem lub metodą lakierniczą, kolor: biały; z własnym oświetleniem LED; z możliwością doprowadzenia zasilania z góry i dołu oraz z układem zasilania z akumulatora pozwalającego na działanie oświetlenia gabloty przez min. 12 godzin (akumulator w przestrzeni technicznej podstawy gabloty); konstrukcja gabloty umożliwiająca przewóz tzw. paleciakiem; podstawa gabloty z podwójnym dnem pozwalającym na umieszczenie pojemnika na żel krzemionkowy (wg zaleceń konserwatorskich); zabezpieczenie w postaci zamka w górnym wieńcu lub przy podstawie; zapasowy akumulator – 1 szt.; szkło powiększające w oprawie – 2 szt. do każdego zestawu. Parametry gablot w zestawie: wysokość całkowita 200 cm, podstawa o wys. 70 cm i wym. 80x80 cm, górny wieniec 10 cm, przestrzeń szklenia wys. 120 cm; 2 regulowane półki szklane montowane na 4 pionowych rurkach za pomocą okuć; kratownica do mocowania eksponatów pod górnym wieńcem; włączniki i sterowanie oświetlenia ukryte w górnym wieńcu; szkło mocowane w dolnej części gabloty za pomocą silikonu; zabezpieczenie gabloty w górnym wieńcu uniemożliwiające łatwe ściągnięcie szyby; cokół wykonany z blachy stalowej. - 5 zestawów Zestaw gablot typu 2 (pulpitowe) – składający się z: 2 gablot dostosowanych do połączenia we wspólny system zasilania umożliwiający zasilanie z jednego akumulatora; gabloty w zestawie – wolno stojące, obiegowe, o szklanym korpusie (szkło 4.4.2); podstawa i wieniec obłożone płytą MDF zaciętą na 45 st. – z możliwością malowania wałkiem lub metodą lakierniczą, kolor: biały; z własnym oświetleniem LED; z możliwością doprowadzenia zasilania z góry i dołu oraz z układem zasilania z akumulatora pozwalającego na działanie oświetlenia gabloty przez min. 12 godzin (akumulator w przestrzeni technicznej podstawy gabloty); konstrukcja gabloty umożliwiająca przewóz tzw. paleciakiem; podstawa gabloty z podwójnym dnem pozwalającym na umieszczenie pojemnika na żel krzemionkowy (wg zaleceń konserwatorskich); zabezpieczenie w postaci zamka w górnym wieńcu lub przy podstawie; zapasowy akumulator – 1 szt.; szkło powiększające w oprawie – 2 szt. do każdego zestawu. Parametry gabloty w zestawie: wysokość całkowita 130 cm, podstawa o wys. 70 cm i wym. 60x120 cm; klosz szklany w profilu aluminiowym o wys. 60 cm i wym. 60x120 cm, siłowniki umożliwiające utrzymanie otwartego klosza; oświetlenie LED – pozioma listwa lub słupki – 2 zestawy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39154000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 93000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Boltimor Drukarnia sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Poznańska 25
Kod pocztowy: 63-005
Miejscowość: Kleszczewo
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 114390
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90528
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 285360
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych