Ogłoszenie nr 510007239-N-2020 z dnia 14.01.2020 r.
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek": Zapytanie o cenę - warzywa i owoce

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek", Krajowy numer identyfikacyjny 15021490500000, ul. ul. 74 GPP  2, 42-700  Lubliniec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 34 3531105 w.308, e-mail bmazurkiewicz@op.pl, faks 343 531 126.
Adres strony internetowej (url): www.dpszameczek.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zapytanie o cenę - warzywa i owoce
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ARBUZ kg 100 ARONIA kg 10 BANANY kg 250 BOTWINKA szt 60 BROKUŁ szt 100 BRUKSELKA kg 20 BRZOSKWINIA kg 100 BURAKI CZERWONE kg 250 CEBULA CZERWONA kg 30 CEBULA ZÓŁTA kg 770 CUKINIA kg 60 CYTRYNA kg 120 CZOSNEK szt 200 DYNIA kg 50 FASOLA JAŚ kg 25 FASOLKA SZPARAGOWA kg 80 GREJFRUT kg 50 GROCH kg 25 GRUSZKI kg 120 JABŁKA CZERWONE kg 1400 JABŁKA SUSZONE kg 1,00 KALAFIOR szt 120 KALAREPA szt 50 KAPUSTA BIAŁA kg 300 KAPUSTA CZERWONA kg 150 KAPUSTA KISZONA kg 600 KAPUSTA PEKIŃSKA szt 100 KIWI szt 100 KOPEREK ZIELONY szt 200 MANDARYNKI kg 160 MARCHEW kg 1050 MORELA kg 30 NEKTARYNA kg 100 OGÓREK KISZONY kg 240 OGÓREK ZIELONY kg 360 PAPRYKA CZERWONA kg 190 PAPRYKA ZIELONA kg 15 PAPRYKA ŻÓŁTA kg 15 PIECZARKI kg 100 PIETRUSZKA kg 380 PIETRUSZKA NATKA szt 300 POMARAŃCZE kg 260 POMIDORY kg 100 POR szt 730 RABARBAR kg 15 RZODKIEW BIAŁA kg 100 RZODKIEWKA szt 360 SAŁATA LODOWA szt 80 SAŁATA ZIELONA szt 440 SELER kg 480 SELER NACIOWY szt 10 SUSZ KOMPOTOWY kg 1,00 SZCZYPIOREK szt 240 ŚLIWKI SUSZONE kg 1,00 ŚLIWKI WĘGIERKI kg 150 TRUSKAWKI kg 250 WINOGRONA kg 80 WIŚNIA kg 150 ZIEMNIAKI kg 11500
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 03200000-3

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 51687.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ARTYKUŁY ROLNO-SPOŻYWCZE PATYNA SŁAWOMIR
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. OBROKI 13
Kod pocztowy: 40-833
Miejscowość: KATOWICE
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51687.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51687.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55961.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytanie o cenę  na podstawie art. 70  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest żywność – warzywa i owoce czyli dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych