Ogłoszenie nr 510427020-N-2021 z dnia 06.04.2021 r.
Gmina Pokój: Rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz utworzenie edukacyjnego ogrodu doświadczeń w Ładzy w ramach realizacji projektu Stobrawska wstęga-ostoja bioróżnorodności edukacja,rozpoznanie i ochrona

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, że zamówienie jest finanasowane z Regionalnego ProgramuOpercyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego FunduszuRozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.01.00-16-0008/19-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011805/01
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Pokój, Krajowy numer identyfikacyjny 53141274000000, ul. ul. Sienkiewicza  8, 46-034  Pokój, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 693 085, e-mail zamowieniapubliczne@gminapokoj.pl, a.pawlicki@gminapokoj.pl, faks 077 4693085 w. 22.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gminapokoj.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz utworzenie edukacyjnego ogrodu doświadczeń w Ładzy w ramach realizacji projektu Stobrawska wstęga-ostoja bioróżnorodności edukacja,rozpoznanie i ochrona
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SG.III.271.1.2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie dwóch zadań: 1) Budowie PawilonuEdukacyjnego 2) Edukacyjny Ogród Doświadczeń1.2.1 Budowie Pawilonu Edukacyjnego-projektowany budynek pełnić będzie funkcję budynku użyteczności publicznej – pawilonuedukacyjnego dla potrzeb Ośrodka Edukacji Przyrodniczej i Badań nad Bioróżnorodnością.Budynek będący przedmiotem zamówienia to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, pełniącyfunkcję budynku użyteczności publicznej- pawilonu edukacyjnego. W przyziemiu do wykonaniamagazyn/pomieszczenie techniczne, WC kobiet, pomieszczenie porządkowe, WC dlaniepełnosprawnych i WC męskie, komunikacja, pomieszczenie personelu biuro,kuchnia/rozdzielnia, 2 sale konferencyjne, magazyn, zmywalnia, szatnia. Ponadto przewidzianona poddaszu pomieszczenie techniczne dla obsługi central wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.Projekt wykonania obejmuje też wykonanie instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej,grzewczej, wentylacyjnej i klimatyzacji. Budowę pawilonu wraz ze wszystkimi instalacjami należywykonać zgodnie z załączonym projektem. 1.2.2 Edukacyjny Ogród Doświadczeń: to miejscedoświadczania i doświadczeń. Doświadczania wszystkimi zmysłami, doświadczania otaczającejprzyrody, zjawisk pogodowych, doświadczania w samotności i w grupie. A także przestrzeń naprowadzenie doświadczeń – wrażenie, mierzenie, obserwowanie, sprawdzanie,eksperymentowanie, tworzenie. Aby móc w pełni wykorzystać przestrzeń do doświadczeń-ważenie, mierzenie, obserwowanie, sprawdzanie, eksperymentowanie, tworzenie. Aby móc wpełni wykorzystać przestrzeń na prowadzenie doświadczania i doświadczeń planuje sięwybudowanie uzupełniających się elementów: a) Dom dźwięku b) Dom obrazu c) Ciemnajaskinia d)Kuchnia błotna/warsztat/laboratorium e)Nawierzchnia piaskowa -rzeka wraz z zestawem do zabaw piaskiem f)Drzewa Faktur g)Skrzynia -kłody
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 37535200-9, 44112220-6, 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45111291-4, 45223100-7, 45223200-8, 45223500-1, 45223821-7, 45233222-1, 45261210-9, 45262300-4, 45262522-6, 45311200-2, 45320000-6, 45321000-3, 45331210-1, 45332400-7, 45410000-4, 45200000-9, 45223210-8, 45223500-7, 45223210-8, 45223210-1, 45421152-4, 45442100-8, 45430000-0, 45421146-9, 45443000-4, 77310000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Rozbudowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej oraz utworzenie edukacyjnego ogrodu doświadczeń w Ładzy w ramach realizacji projektu Stobrawska wstęga - ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne i prawne: Zamawiający w dniu 22.03.2021 dokonał otwarcia ofert . W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty złożone przez następujących wykonawców: 1..Konsorcjum firm Izolkomex Firma Remontowo-Budowlana s.c. Bogdan Kulig, Iwona Czech, Bartoń Firma Budowlana Mgr. Inż. Marcin Bartoń na kwotę 1072500,00zł oraz 2.Krzysztof Stręg Przedsiębiorstwo Handlowo Wytwórczo Usługowe „REM-BUD” na kwotę 2049923,43zł Zamawiający na realizację prowadzonego postępowania zamierzał przeznaczyć kwotę 1051300,00zł, w związku z czym oferta z najniższą ceną przekroczyła kwotę, jaka Zamawiający przeznaczył na realizację zadania, zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zadania , więc zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania wskazana w art. 255 pkt 3 ustawy Pzp tj. Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych