Ogłoszenie nr 510116020-N-2020 z dnia 30-06-2020 r.
Gmina Nowogród Bobrzański: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany z budżetu środków europejskich ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Nazwa (tytuł projektu): „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Drągowinie” Numer projektu: RPLB.03.02.01-08-0026/18
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546195-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Nowogród Bobrzański, Krajowy numer identyfikacyjny 97077075980001, ul. ul. Słowackiego  11, 66-010  Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 290 962, e-mail now.bobrz.um@post.pl, faks 683 276 663.
Adres strony internetowej (url): http://bip.nowogrodbobrz.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Drągowinie i instalacji wewnętrznej oraz źródeł ogrzewania (OZE)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
GKZ.271.1.5a.2020.MK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr 509/1 i 509/2 w m. Drągowina ul. Kościelna 6 w zakresie prac – wymiana pokrycia dachowego, ocieplenia ścian warstwą styropianu, ocieplenia stropodachu wełna mineralną, docieplenia podłogi płytą styropianową, wykonania utwardzenia wokół budynku świetlicy w postaci opaski z kostki betonowej, wymiany obróbek blacharskich, wykonania instalacji CO wraz z zasilaniem i montażem pomp ciepła, wykonania instalacji rekuperacji wraz z rekuperatorem. Świetlica wiejska składa się z dwóch budynków wykonanych w technologii tradycyjnej murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej. Dach pokryty papą na deskowaniu z desek. Dane techniczne budynku: - powierzchnia zabudowy – 379,14 m2 - powierzchnia użytkowa – 320,15 m2 - powierzchnia dachu – 318 m2 - kubatura budynku – 1422,40 m3 - ilość kondygnacji – 2 - wysokość budynku: 5,85 m - długość budynku: 26,00 m - szerokość budynku: 18,00 m Zakres robót – Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w zakresie przeprowadzenia prac: 1) Roboty ziemne – wykop wokół ścian budynku w celu osuszenia ścian budynku, 2) Wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku, wy-konanie iniekcji, 3) Ocieplenie ścian warstwa styropianu gr 15 cm, 4) Docieplenie podłogi płytą styropianową, 5) Ocieplenie stropodachu wełną mineralna gr 20 cm, wykonanie paroizolacji, 6) Wykonanie okładzin stropów płytami g-k, malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 7) Wykonanie utwardzenia wokół budynku świetlicy w postaci opaski szer. 50 cm z kostki be-tonowej gr. 6 cm, zamkniętej krawężnikiem chodnikowym 8 x 20 cm, 8) Remont schodów zewnętrznych – naprawa gładzi cementowej schodów, ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych, wykonanie balustrady o wys. 110 cm ze stali kwasoodpornej, 9) Wymiana obróbek blacharskich, 10) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 11) Wymiana instalacji CO i CW wraz z zasilaniem i montażem dwóch pomp ciepła solanka-woda o mocy 17 kW, dla których dolnym źródłem będzie 9 szt. sond głębinowych po 100 m każda, 12) Wykonanie instalacji rekuperacji wraz z rekuperatorem, 13) Wykonanie instalacji elektroenergetycznej dla zasilania pompy ciepła i systemu rekuperacji, 14) Wykonanie i montaż paneli fotowoltaicznych, 15) Wykonanie zasilania pom. technicznego, wykonanie instalacji oświetlenia, instalacji siły i gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, instalacji FV. 16) Wymiana pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę imitującą karpiówkę Uwaga: Ze względu na dodatkowe elementy ułożone na dachu w postaci kolektorów PV oraz podwieszonych elementów rekuperacji do konstrukcji dachu, przed przystąpieniem do realizacji prac należy sprawdzić wytężenie poszczególnych elementów konstrukcji oraz stan. W przypadku znaczących ugięć elementów lub uszkodzeń, elementy należy wymienić. Szczegółowy zakres w/w robót jest opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze robót. Uwaga: Zamawiający wykonał badanie termowizyjne obiektu – raport z badania stanowi załącznik do niniejszego postępowania. Po wykonaniu wszystkich robót Zamawiający dokona kontroli termowizyjnej budynku. Badanie przeprowadza się w odpowiednich warunkach, najlepsze warunki do przeprowadzenia badania termowizyjnego w naszej strefie klimatycznej występują od połowy października do połowy kwietnia. W związku z czym Zamawiający informuje, iż odbiór wykonanych robót pod względem jakościowym zostanie wykonany najszybciej jak się da, ale w sprzyjających warunkach. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztory-sowa, będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastoso-wanie materiałów równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaak-ceptowaniu ich przez zamawiającego. 3) Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji za-mówienia. 4) Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 5) W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przedmio-tem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elemen-ty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wy-konania robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio-ru Robót. 6) Uwaga: jeśli w projekcie lub pozostałej dokumentacji przetargowej wska-zano nazwę normy, należy przez to rozumieć tą normę lub równoważną. 7) Ponadto zakres zadania obejmuje: a) przed przystąpieniem do prac, projektowane urządzenia należy wytyczyć geodezyjnie przez uprawnionego geodetę. b) wszelkie prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłącze-niu ich spod napięcia. c) całość prac wykonać zgodnie z normą i wiedzą techniczną. Prace musza zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji i montażu urzą-dzeń elektrycznych zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania. d) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa. e) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, f) Zapewnienie kierownika budowy g) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, h) opracowanie dokumentacji powykonawczej, i) po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciw-pożarowej i natężenia oświetlenia. Wyniki pomiarów przedstawić w protokołach. j) po zakończeniu prac, Wykonawca ma obowiązek wykonane urządzenia zainwentaryzować powykonawczo przez uprawnionego geodetę i przekazać do ośrodka dokumentacji geode-zyjnej i kartograficznej. k) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. l) Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. m) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia. n) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględniające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budowla-nym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. o) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. p) Wykonawca dokonuje wszelkie formalności i ponosi wszelkie koszty związane z dopuszcze-niem do prac na instalacji oświetlenia drogowego na 1 zasięgu (obejmuje przygotowanie i li-kwidacje miejsca pracy wraz z odłączeniem i ponownym załączeniem zasięgu w SO). q) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. i Informacja dotycząca robót zamiennych: - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych. - Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. - Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. - Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumen-tach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpo-wiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu ro-bót. - Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś ele-mentu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumentacji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. - Roboty zamienne mogą wynikać: - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowią-zującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 7. na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, 8. z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. UWAGI: • Warstwy pod posadzkowe na scenie wykonać analogicznie jak w przypadku Sali 1.1 - jako warstwę wykończeniową zastosować panele podłogowe klasy AC4. • Zamawiający nie przewiduje wymiany urządzeń sanitarnych. W tym przypadku należy uwzględnić demontaż istniejących urządzeń bez montażu nowych. Instalacja ciepłej wody jest zaprojektowana, instalacja wody zimnej jest istniejąca, kanalizacja istniejąca, kanalizacja i zimna woda poza opracowaniem i zakresem termomodernizacji. Zgodnie z SIWZ przedmiar należy traktować pomocniczo, wyceny należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji. • Zamawiający przewiduje ocieplenie stropu nad pom. 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1,5 , 1.6 poprzez dołożenie warstwy z wełny mineralna gr 10 cm, o łącznej ilości 83,96m2. Ocieplenie należy wykonać w trakcie wymiany pokrycia dachowego po zerwaniu podkładu z desek od strony zewnętrznej, bez wymiany okładziny stropu z płyt GK w pomieszczeniach jw. - Ocieplenie nad kuchnia (1.7) wykonać w sposób następujący (brak wymiany pokrycia dachowego) - wybrać w przypadku istnienia polepę 54,54 m2 - zerwać deskę podłogową w pom. poddasza nad kuchnią 54,54 m2 - wykonać ocieplenie z wełny mineralnej zgodnie poz. kosztorysową nr 1.5.2. - wykonać podłogę na legarach w pom .poddasza z płyt OSB gr. min 22 mm 54,54m2 Bez wymiany płyt GK stropu kuchni. • Planuje się wymianę pokrycia dachowego z papy na blachodachówke imitującą karpiówkę matową w kolorze ceglanym wraz z wykonaniem nowego łacenia z łat i kontr łat .Nie przewiduje się wymiany elementów konstrukcyjnych więźby dachowej, zaś projektuje się wymianę podbitki drewnianej na nową. Zachowany zostanie kąt nachylenia połaci dachowej wraz z powierzchnią połaci. Zgodnie z SIWZ przedmiar robót został załączony pomocniczo, a wycenę należy sporządzić na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej. UWAGA: dokumentacja projektowa dot. wymiany pokrycia dachowego została zamieszczona w osobnym pliku niż projekt budowlany. • Zgodnie z projektem należy: na dachu istniejącego budynku zamontować min 12 paneli fotowoltaicznych o mocy szczytowej min. 250 W. Z paneli wykonać zasilanie falownika umieszczonego w pomieszczeniu technicznym. Z inwertera o mocy min 3,2 kW zasilić projektowaną rozdzielnicę RK. Dopuszcza się stosowanie paneli o innej mocy z zachowaniem stanu ilościowego i minimalnej mocy sumarycznej 3 KW. Zgodnie z założeniami projektowymi moc sumaryczna powinna wynosić min. 3000Wp. • Na dzień dzisiejszy konstrukcja jest zasłonięta i Zamawiający nie ma możliwości ocenienia jej stanu i ewentualnego zakresu napraw. W przypadku wystąpienia niezbędnych prac związanych z wymianą elementów konstrukcyjnych i potwierdzenia konieczności przeprowadzenia tych prac przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego roboty te mogę zostać zlecone Wykonawcy jako roboty dodatkowe. • Drzwi płytowe wewnętrzne są w zakresie przetargu. Zgodnie z SIWZ przedmiar traktowany jest pomocniczo, a wycenę należy sporządzić na podstawie załączonej dokumentacji. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej w załączeniu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45212300-9

Dodatkowe kody CPV: 45443000-4, 45330000-9, 45331000-6, 45331200-8, 45300000-3, 45261210-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dn. 29 I 2004 r. prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm. – zw. dalej „ustawą”) Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 29 I 2004 r. prawo zamówień publicznych (jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – zw. dalej „ustawą”) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 599.626,77 zł brutto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 77/100 brutto). Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16.06.2020 r. do godziny 11.30 zostały złożone 2 oferty, a w ofercie z najniższą ceną zaoferowano kwotę 922.500,00 zł brutto. Zaoferowana przez Wykonawcę cena znacząco przewyższa przeznaczoną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych