Ogłoszenie nr 510088386-N-2019 z dnia 08-05-2019 r.
Gmina Miasto Nowy Targ: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 529561-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540069467-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Nowy Targ, Krajowy numer identyfikacyjny 52395600000000, ul. ul. Krzywa  1, 34-400  Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 611 244, e-mail krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl, faks 182 662 312.
Adres strony internetowej (url): www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu”.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.10.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu”. 2. Roboty dotyczą budowy i rozbudowy dróg gminnych klasy L i D, kategorii ruchu KR-3, o łącznej długości ok. 1,297 km (km 0+000,00 – 1+296,63). Jest to budowa nowej drogi na odcinku od istniejącej drogi lokalnej na os. Niwa (kończącej się przy budynku parafii pw. św. Brata Alberta) do ul. Starokrakowskiej oraz rozbudowa ul. Starokrakowskiej z fragmentem ulicy Klikuszówka do skrzyżowania z ul. Grel. 3. Roboty budowlane obejmują między innymi wykonanie: 1/ robót rozbiórkowych, demontażowych i przygotowawczych, 2/ wycinki drzew i krzewów. 3/ jezdni o nawierzchni asfaltowej ze ściekiem z kostki brukowej o szerokości podstawowej 6,0m na nowych warstwach konstrukcyjnych podbudowy z kruszywa mineralnego i warstwie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym z nasypami i skarpami, 4/ chodników szer. 2,0m o nawierzchni z kostki brukowej gr.8cm na podbudowie z kruszywa mineralnego z krawężnikami betonowymi i obrzeżami, 5/ budowy i przebudowy skrzyżowań, 6/ przebudowy, rozbudowy i budowy zjazdów, 7/ żelbetowego muru oporowego, 8/ umocnienia brzegu potoku koszami siatkowo – kamiennymi z umocnieniem dna potoku, 9/ przepustów ramowych żelbetowych, 10/ demontażu i odbudowy ogrodzeń i ich elementów (np. furtka, brama), 11/ kanalizacji deszczowej z budową i przebudową wylotów do potoku i odwodnienia drogi, 12/ oświetlenia ulicznego, 13/ przebudowy sieci elektroenergetycznej, 14/ przebudowy sieci teletechnicznej, 15/ elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 16/ rekultywacji terenu. 4. Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez mgr inż. Piotra Kowalczyka Pracownia Inżynierii Drogowej z siedzibą ul. Podhalańska 4/29, 34-400 Nowy Targ. 5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1/ rozliczenie budowy kosztorysowe, przy składnikach cenotwórczych podanych w ofercie do przetargu, 2/ za roboty nie wykonane jako zbędne, choć objęte kosztorysem ofertowym oraz specyfikacją wynagrodzenie nie przysługuje, 3/ wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy w tym poprzez faktury częściowe wystawione na podstawie protokołów odbioru częściowego. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, 4/ zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów albo też sporządzania ich w określonej formie w związku z warunkami umowy o dofinansowaniu inwestycji ze środków zewnętrznych i innymi potrzebami zamawiającego, 5/ roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych oraz z zachowaniem warunków wynikających z norm technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, szczegółowymi warunkami wynikającymi z uzgodnień z zarządcami sieci oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 6/ wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych warunków na placu budowy i w jego otoczeniu oraz musi zapewnić dojazd pojazdom służb specjalnych i bezpieczną komunikację do nieruchomości, 7/ wykonawca na własny koszt wykona projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (zapewniający utrzymanie ciągłości ruchu pieszych i komunikacji samochodowej z jego zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem). Poniesie wszelkie koszty związane z tymczasową organizacją ruchu. Poinformuje przez środki masowego przekazu o terminie jej wprowadzenia i utrudnieniach w ruchu wynikających z wykonywania przedmiotowych robót budowlanych. 8/ wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres robót przedstawiony w przedmiocie zamówienia, także tych nie wymienionych w projekcie ani innych dokumentach, a niezbędnych do realizacji zamówienia, 9/ wykonawca poniesie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją przedmiotowych robót budowlanych, w tym również: koszty badań i sprawdzeń, zaopatrzenia w konieczne media, opłaty za nadzory i inne na rzecz gestorów sieci, koszty z tytułu utrudnień związanych z gazociągiem, itp. i muszą one być uwzględnione w oferowanej przez wykonawcę cenie, 10/ wszelkie niezbędne materiały zabezpiecza wykonawca (oznacza to również poniesienie przez niego kosztów z tym związanych), 11/ wykonawca zabezpieczy miejsce i poniesie koszty wywozu ziemi, gruzu, elementów z rozbiórki itd. łącznie z ich składowaniem, zagospodarowaniem czy też utylizacją, 12/ zamawiający może zakwalifikować materiały pochodzące z rozbiórki (w tym materiał z frezowania asfaltu - destrukt) do wykorzystania na własne potrzeby, w takim wypadku wykonawca ponosi koszty transportu tych materiałów (z załadunkiem i wyładunkiem) na miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 5 kilometrów od placu budowy, 13/ drewno pochodzące z wycinki wykonawca uprzątnie i zagospodaruje we własnym zakresie, 14/ wykonawca jest zobowiązany do dokonywania przebudowy kolidującej infrastruktury z zachowaniem warunków technicznych oraz ustaleń zawartych w porozumieniach zamawiającego w tej sprawie z właścicielami sieci, ponadto ponosi wszelkie koszty na rzecz tych podmiotów (nadzór, dokumentacja powykonawcza, odbiory techniczne itd.) wynikające z realizacji przedmiotu umowy, 15/ wykonawca zapewni pełna obsługę geodezyjną inwestycji aż do uzyskania geodezyjnego operatu powykonawczego z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej wraz z założeniem reperów roboczych i wytyczeniem głównych osi. Operat geodezyjny należy dostarczyć również w wersji cyfrowej w plikach dwg. i pdf., 16/ po zakończeniu robót budowlanych wykonawca działając w imieniu zamawiającego dokona zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego organu nadzoru budowlanego uzyskując potwierdzenie organu o nie wnoszeniu sprzeciwu/złoży stosowny wniosek z kompletem wymaganych dokumentów i uzyska decyzję pozwolenia na użytkowanie, 17/ wykonawca musi uwzględnić w oferowanej cenie poniesienie kosztów utrudnień i koordynacji prac związanych z równoległą realizacją (w obrębie placu budowy) sieci gazowej oraz poniesienie kosztów utrudnień związanych z zamknięciem przejazdu na ul. Grel pod wiaduktem na „Zakopiance”, 18/ wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie – posiadających świadectwa i certyfikaty, w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji projektu, należy się skontaktować z zamawiającym, 19/ wykonawca udzieli minimum 5 letniej rękojmi i gwarancji na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i wbudowane materiały, 20/ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej załącznikach tj. projektach, opisach technicznych, rysunkach, przedmiarach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia i materiały powinny spełniać co najmniej parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne lub lepsze. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą wbudowane lub zainstalowane, muszą  wcześniej być zaakceptowane przez zamawiającego w formie pisemnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45220000-5, 45231400-9, 45232300-5, 45232332-8, 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi Niwa - Grel w Nowym Targu”.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7713943.81
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wysoka ul. Lipowa 5a,
Kod pocztowy: 52-200
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 9805934.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 985934.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10735666.90
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
Następujący zakres robót wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców: 1/ wszystkie roboty poza robotami związanymi z układaniem warstw bitumicznych.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych