Ogłoszenie nr 510204546-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Gmina Dąbrowa: Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 571445-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540147777-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141304700000, ul. ul. ks. prof. J. Sztonyka  56, 49-120  Dąbrowa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 464 10 10, e-mail fundusze@gminadabrowa.pl, faks 0-77 464 10 10.
Adres strony internetowej (url): www.gminadabrowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
OR.271.15.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej w sposób bezpieczny i punktualny dowóz dzieci do i z placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie zakupionych biletów miesięcznych. Planowane trasy określono w załączniku nr 1 do SIWZ. Ostateczne godziny przejazdów autobusów, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć w jednostkach oświatowych. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w czasie dowozu do jednostek i w drodze powrotnej do miejsca zamieszkania. Ilość pojazdów na danym odcinku dostosować należy do ilości przewożonych dzieci. W uzgodnieniu z organem prowadzącym szkoły i przedszkola Wykonawca zapewni bezpłatny przejazd opiekunom wyznaczonym na danej trasie (jeden opiekun na trasę). Organizacja i koszt wynagrodzenia opiekuna ponosi Zamawiający. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wykonywał przewóz uczniów autobusami kursowymi w komunikacji regularnej ogólnodostępnej – jako publiczny przewóz osób (przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego), zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy podanym do publicznej wiadomości na przystankach autobusowych. Usługa będzie wykonywana taborem Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany dostosować do zamówienia odpowiednią ilość środków transportu w celu realizacji przewozów zgodnie z rozkładem jazdy i ilością zakupionych biletów miesięcznych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 202870.85
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A.
Email wykonawcy: pks@pks.opole.pl
Adres pocztowy: ul. Rodziewiczówny 1
Kod pocztowy: 45-348
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 241500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 241500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 276000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych