Ogłoszenie nr 500176503-N-2018 z dnia 26-07-2018 r.
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji : Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 572721-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji , Krajowy numer identyfikacyjny 010182401, ul. Skwer Kard. S. Wyszyńskiego  9, 01-015   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 597 30 80, e-mail przetargi@krrit.gov.pl, faks 22 597 31 86.
Adres strony internetowej (url): http://www.krrit.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/6/DMP/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: a) część I zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów wyspecjalizowanych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Kultura, TVP Historia oraz programu TVP Polonia, b) część II zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych Telewizji Polskiej S.A. - TVP Olsztyn, TVP Białystok, TVP Opole, TVP Wrocław, TVP Łódź, TVP Szczecin, c) część III zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – ogólnokrajowych programów Polskiego Radia S.A. – Program 1, Program Czwórka, d) część IV zamówienia: wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych radia publicznego – Radio Gdańsk, Radio Pomorza i Kujaw, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Szczecin, Radio Wrocław. 4. Każda z analiz wymienionych w pkt 4.3 lit. a)-d) musi być wykonana dwukrotnie (w transzach), a w przypadku TVP Polonia jednokrotnie. 5. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki i sposób jego wykonania zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym odpowiednio do części zamówienia Załącznik nr 1.1 - 1.4 do SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Zamawiający wymaga, aby zarówno Wykonawca jak i osoby, skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wskazane na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.2 SIWZ nie znajdowały się w sytuacji konfliktu interesu względem któregokolwiek nadawcy programu poddawanego analizie w ramach niniejszego zamówienia. W przypadku konfliktu, o którym mowa wyżej, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną na zasadach określonych w § 10 ust. 6 IPU. Ponadto, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 8 IPU. Przez konflikt interesu, o którym mowa powyżej, Zamawiający rozumie w szczególności przypadek pozostawania Wykonawcy lub osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia z nadawcą lub członkami organów nadawcy lub udziałowcami/akcjonariuszami nadawcy w: 1) związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie; 2) takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; 3) stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności Wykonawcy lub osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia; 4) stosunku służbowym lub innej formie współpracy w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie Umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 79313000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Wykonanie analiz – poprzez monitoring – programów regionalnych radia publicznego – Radio Gdańsk, Radio Pomorza i Kujaw, Radio Kielce, Radio Lublin, Radio Opole, Radio Olsztyn, Radio Szczecin, Radio Wrocław
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 85766.66
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Net Constructor - Tomasz Jaros
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: os. Bratkowice nr 28 lok. 7
Kod pocztowy: 99-400
Miejscowość: Łowicz
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 146247
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146247
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146247
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych