Ogłoszenie nr 510432749-N-2021 z dnia 11.06.2021 r.
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie: Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 775951-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: Z uwagi na ograniczenia ilości znaków numery ogłoszeń zamieszczono w sekcji I "Informacje dodatkowe"

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe:
540409234-N-2021; 540410552-N-2021; 540413969-N-2021; 540415563-N-2021; 540416892-N-2021; 540418123-N-2021; 540419781-N-2021; 540421081-N-2021.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, Krajowy numer identyfikacyjny 87111888500000, ul. ul. Rynek  1, 13-300  Nowe Miasto Lubawskie, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 56 472-96-32, e-mail zp@umnowemiasto.pl, faks 56 474-27-14.
Adres strony internetowej (url): https://bip.umnowemiasto.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PI.271.10.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim, obejmująca w szczególności następujący zakres robót budowlanych: a) roboty rozbiórkowe w tym: istniejących nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowami (granitowy bruk nawierzchni jezdni do odzysku), elementów istniejącej kanalizacji deszczowej, murków z kamienia, ław fundamentowych, elementów wyposażenia publicznego, studni doświetlających pomieszczenia piwniczne kamienic, schodów wejściowych, słupy oświetleniowe wraz z liniami kablowymi, wraz z wywozem ziemi, gruzu i pozostałych odpadów, b) niwelacja terenu wraz z korytowaniem, c) wykonanie niecki fontanny wraz z przekryciem i dostawa technologii fontanny, d) wykonanie stopy dla estrady mobilnej oraz mocowania choinki, e) wykonanie schodów wejściowych do budynków, studzienek przyokiennych i balustrad, f) wykonanie jezdni z bruku granitowego 10 cm – 1 762 m2 (do wbudowania istniejący z rozbiórki); g) wykonanie płyty rynku i chodnika przy pierzejach z płyt granitowych 60x60x8 cm, kolorystyka G664 Brown Pearl – 4 522,00 m2, h) wykonanie płyty rynku z kostki paryskiej 32,32x15,66x12 cm, kolorystyka G664 Brown Pearl, sposób ułożenia zgodnie z dokumentacją techniczną – 1 978,00 m2, i) montaż krawężników granitowych i obramowań gazonu - 937,50 m, j) montaż elementów przestrzeni publicznej, w tym: − ławek jednostronnych – 21 szt. (w tym 5 bez montażu), − koszy na śmieci – 17 szt., − krat pod drzewa – 9 szt., − stojaków żeliwnych na rowery – 4 szt., − słupków żeliwnych z łańcuchem stalowym o dł. 97 mb (strzałka ugięcia 10 cm) – 51 szt., − prostokątnych donic stalowych – 50 szt., − kwadratowych donic stalowych – 11 szt., − słupów ogłoszeniowych – 2 szt. − pompy żeliwnej – 1 szt., − masztów – 3 szt., − stolików do gry w szachy – 3 szt., − siedzisk granitowych wokół fontanny – 10 szt., − ław granitowych – 6 szt., − obudowy granitowej przyłączy elektrycznych, k) wykonanie zieleni i instalacji nawadniania, w tym: − sadzenie drzew - lipa szerokolistna o wys. 400-450 cm, obw. pnia 20-22cm – 10 szt., − sadzenie drzew - klon zwyczajny 'Globosum' o wys.180-250cm, forma pienna – 9 szt., − obsadzenie kwietników bylinami – 40 m2, − sadzenie krzewów żywopłotowych – 1 080 szt., − dostawa montaż i uruchomienie technologii instalacji nawadniania, l) wykonanie kanalizacji deszczowej, w tym: − zamulenie odcinków istniejącej kanalizacji deszczowej, − pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV, − kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160, 200 i 315 mm – 689,50 m, − kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm – 167,50 m, − odwodnienia liniowe - rynna polimerobetonowa z rusztem żeliwnym – 147,00 m, m) wykonanie instalacji elektrycznych, w tym: − zasilanie elektroenergetyczne – kable o łącznej długości 161,00 m, − instalacja oświetlenia zewnętrznego – kable o łącznej długości 502 m, latarnie oświetleniowe 2 typ – 18 kompletów. n) modernizacja sieci wodociągowej, w tym: − nowe odcinki rur z PVC 160 - 191,00 m, − nowe odcinki z rur PVC 110 - 104,00 m, − nowe przyłącza z rur PE 63 - 43,00 m, − nowe przyłącza z rur PE 40 - 128,00 m, − hydranty podziemne - 4 kpl., − studnia wodomierzowa Dn 1.000 - 1 kpl., − odtworzenie nawierzchni utwardzonych w miejscach włączenia do istniejącej sieci. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania robót uwzględnionych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie usunięcia pawilonów handlowych – 2 szt., (element składowy poz. 14d.1 i 259 w przedmiarze robót). 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępu do budynku dawnego kościoła ewangelickiego na potrzeby realizacji robót budowlanych wewnątrz tego obiektu. 4. Zakończenie remontu i przebudowy dawnego kościoła ewangelickiego planowane jest do czerwca 2021 r. 5. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonanie sieci monitoringu wizyjnego wg odrębnej dokumentacji projektowej przez podmiot posiadający odpowiednie zasoby wskazany przez Zamawiającego. 6. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest umożliwić wykonanie prac remontowych sieci kanalizacji sanitarnej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Nowym Mieście Lubawskim. 7. Wykonawca przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnieni ciągły przejazd przez rynek pojazdów osobowych i dostawczych z wjazdem z ul. 19-go Stycznia. 8. W przypadku konieczności zamknięcia skrzyżowania z ul. 19-go Stycznia z ul. Rynek, Wykonawca zapewni dojazd do rynku innymi ulicami. 9. Wykonawca przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnieni ciągły przejazd z ul. Kazimierza Wielkiego w ul. 3-go Maja dla pojazdów osobowych i dostawczych. 10. W przypadku konieczności zamknięcia skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Rynek, Wykonawca zapewni dojazd do ul. Kazimierza Wielkiego. 11. Wykonawca przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnieni dojścia piesze do wszystkich wejść do budynków na terenie rynku (po rozbiórce chodników zastosowanie tymczasowych nawierzchni utwardzonych o standardzie zapewniającym bezpieczeństwo pieszych). 12. Wykonawca przez cały okres realizacji robót budowlanych zapewnieni utwardzony plac postojowy do rozładunku pojazdów dostawczych (minimum 4 pojazdy) oraz parkowania osób niepełnosprawnych (minimum 2 pojazdy) skomunikowany z dojazdem, o którym mowa w pkt. 3.7. oraz ciągami pieszymi, o których mowa w ust. 3.11. 13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa (w tym dokumentacja uzupełniająca) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik B do niniejszej SIWZ. 14. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa również treść projektu umowy stanowiący załącznik A do niniejszej SIWZ. 15. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy – Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności prace fizyczne związane z robotami budowlanymi, w tym prace w zakresie operowania maszynami i urządzeniami. Wskazane wymagania dotyczą osób zatrudnianych przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców. 16. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wymienionych w poprzednim punkcie określono w SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45112500-0, 45223500-1, 45262510-9, 45233251-3, 45450000-6, 45112710-5, 45232400-6, 45310000-3, 45316100-6, 45111291-4, 45233222-1, 45200000-9, 45233000-9, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/06/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 7914230.29
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Drogowa „PRASBET” sp. z o.o. sp. k.
Email wykonawcy: biuro@prasbet.com.pl
Adres pocztowy: ul. Malczewskiego 2
Kod pocztowy: 86-300
Miejscowość: Grudziądz
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11016087.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8187455.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14064861.57
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych