Ogłoszenie nr 510056032-N-2019 z dnia 22.03.2019 r.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 511557-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540029997-N-2019, 540031136-N-2019, 540034753-N-2019, 540046045-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Kościuszki  17, 44-200  Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 422 12 47, e-mail dzp@zgm.rybnik.pl, faks 324 221 247.
Adres strony internetowej (url): www.zgm.rybnik.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.2120.0005.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego w Rybniku- Boguszowicach przy ul. Śniadeckiego 2 wraz ze zmianą sposobu ogrzewania Etap II. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1. Roboty ogólnobudowlane: 1) roboty rozbiórkowe stolarki okiennej i drzwiowej, 2) roboty ociepleniowe ścian i stropów, 3) roboty izolacyjne ścian piwnic, 4) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 5) roboty towarzyszące i porządkowe, 6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. 2. Roboty instalacyjne: 1) roboty rozbiórkowe piecy węglowych, starych instalacji c.o., 2) wykonanie instalacji c.o. etażowego, 3) montaż gazowych kotłów c.o., 4) wykonanie instalacji gazowej, 5) roboty towarzyszące i porządkowe, 6) wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek. Szczegółowy zakres zamówienia precyzują: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45321000-3

Dodatkowe kody CPV: 45331100-7, 45000000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych