Ogłoszenie nr 510141841-N-2020 z dnia 31-07-2020 r.
Gmina Krasne: Budowa siłowni zewnętrznych na ternie gminy Krasne

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia objęty jest dofinansowaniem z programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2019r
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 548408-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540103201-N-2020 i 540102252-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Krasne, Krajowy numer identyfikacyjny 54430300000000, ul. ul. Adama Mickiewicza  23, 06-408  Krasne, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 236 710 017, e-mail ug_krasne@krasne.pl, faks 236 710 017.
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.krasne.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa siłowni zewnętrznych na ternie gminy Krasne
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IGD.ZP.271.3.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 zewnętrznych siłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Krasne w miejscowościach: Krasne, Zalesie, Wężewo, Mosaki Stara Wieś. 2) Na terenie każdej z siłowni zostaną dostarczone i zamontowane następujące urządzenia i elementy małej architektury: a) twister – kpl. 1 b) wioślarz – kpl. 1 c) motyl – kpl. 1 d) orbitrek – kpl. 1 e) narciarz – kpl. 1 f) stepper – kpl. 1 g) betonowy stół do gry w tenisa stołowego – kpl. 1 h) tablica edukacyjna dla dzieci kółko i krzyżyk – kpl. 1 i) tablica informacyjna z regulaminem – kpl. 1 3) Zamówienie zostało podzielone na 4 części: a) Część 1 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Krasne b) Część 2 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Zalesie c) Część 3 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Wężewo d) Część 4 - Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Mosaki Stara Wieś
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 37410000-5

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Zadanie nr 1 – Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Krasne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22915.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Argon Klaudiusz Półtorak
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak@interia.pl
Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 121/86
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40459.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24969
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47864.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Zadanie nr 2– Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Zalesie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22915.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Argon Klaudiusz Półtorak
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak
Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 121/86
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40459.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24696
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47864.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Zadanie nr 3 – Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Wężewo
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22915.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Argon Klaudiusz Półtorak
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak@interia.pl
Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 121/86
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyśl
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40459.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24969
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47864.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Zadanie nr 4 – Budowa siłowni Zewnętrznej na terenie Gminy Krasne w miejscowości Mosaki Stara Wieś
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 22915.33
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 7
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Argon Klaudiusz Półtorak
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak@interia.pl
Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 121/86
Kod pocztowy: 37-700
Miejscowość: Przemyś
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40459.62
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24969.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47864.84
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych