Ogłoszenie nr 510437261-N-2021 z dnia 25.11.2021 r.
Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Dostawa sprzętu medycznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamówienie realizowane jest przez Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, na mocy pełnomocnictwa (uchwała nr 1485/256/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego) udzielonego Zastępcy Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz dalszego pełnomocnictwa udzielonego Pani Dorocie Gałczyńskiej-Zych - Dyrektorowi Szpitala Bielańskiego w Warszawie (nr PZ-III.0052.1.2021 z dnia 21 września 2021 r.)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający - Województwo Mazowieckie 03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26 NIP: 113-245-39-40, REGON: 015528910

I. 1) NAZWA I ADRES:
Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 12298697000000, ul. ul. Cegłowska  80, 01-809  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 690 247, e-mail zp@bielanski.med.pl, faks 228 341 820.
Adres strony internetowej (url):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PU-62/2021/ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje 7 pakietów: PAKIET 1 - defibrylator dla Oddziału Kardiologicznego, PAKIET 2 - aparat do znieczulenia ogólnego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii oraz Oddziału Ginekologiczno-Położniczego (2 szt.), PAKIET 3 - aparat RTG przyłóżkowy dla Oddziału Neonatologicznego, PAKIET 4 - respiratory dla Oddziału Neonatologicznego (2 szt.), PAKIET 5 - automatyczne urządzenie do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, PAKIET 6 - tor wizyjny z wideobronchoskopem do diagnostyki endoskopowej płuc dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii, PAKIET 7 - aparaty do ciągłego leczenia nerkozastępczego dla II Oddziału Chorób Wewnętrznych (2 szt.).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o dyspozycję art. 6a ust. 1 Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: aparaty do ciągłego leczenia nerkozastępczego dla II Oddziału Chorób Wewnętrznych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/11/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 92593.00
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: BAXTER POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 99360.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99360.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99360.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych