Ogłoszenie nr 500278224-N-2018 z dnia 21-11-2018 r.
Gmina Miejska Kłodzko: Przebudowa ulicy Traugutta w Kłodzku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Rewitalizacja społeczna i przestrzenna Kłodzka i Krosnowic. Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0074/17. RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Podziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 632619-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Kłodzko, Krajowy numer identyfikacyjny 52605000000, ul. pl. Bolesława Chrobrego  1, 57300   Kłodzko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074/8654600, e-mail umklod@um.klodzko.pl, faks 748 674 062.
Adres strony internetowej (url): www.um.bip.klodzko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Traugutta w Kłodzku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPI.271.26.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Traugutta w Kłodzku do km 0+270,00, na odcinku między skrzyżowaniem z ulica Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulica Armii Krajowej wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej na odcinku ulicy Armii Krajowej w kierunku ulicy Noworudzkiej. Inwestycja swym zakresem obejmuje przebudowę istniejącej jezdni i chodników, wymianę wpustów ulicznych oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Roboty będą prowadzone na terenie obszaru wpisanego do rejestru zabytków, należy je prowadzić zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W ramach zadania zostaną wykonane następujące prace: 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 2. Roboty ziemne. 3. Wykonanie lub remont wpustów ulicznych wraz z przykanalikami. 4. Regulacja wysokości skrzynek zasuw i włazów studni sieci wodociągowych, sanitarnych, deszczowych, gazowych i telekomunikacyjnych. 5. Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża (Is=0,98). 6. Wykonanie pełnej konstrukcji jezdni. 7. Przebudowa chodników. 8. Ustawienie obrzeży na ławie betonowej z oporem 9. Ustawienie krawężników kamiennych i betonowych 10. Przebudowa i remont oświetlenia ulicznego. 11. Oznakowanie drogowe. 12. Roboty wykończeniowe. Materiał z frezowania nawierzchni asfaltowej należy przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora – tj. transport na odległość do 5 km. Oświetlenie na ulicy Traugutta należy wykonać na słupach ozdobnych typu staromiejskiego zgodnie z projektem technicznym. Zakres opracowania obejmuje demontaż istniejących słupów oświetleniowych, istniejących opraw oświetleniowych. Na nowo projektowanych słupach oświetleniowych należy zabudować oprawę LED. W oprawach należy zastosować wewnętrzne sterowniki umożliwiające zaprogramowanie zmniejszenia mocy nominalnej oprawy o następującym schemacie:  do godz. 23 – 100 %  od godz. 23 do 1 – 80 %  od godz. 1 do 4 – 60 %  od godz. 4 – 80 %. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45316110-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 891634.55
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "DROGMOST" Sp.zo.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Objazdowa 24
Kod pocztowy: 57-300
Miejscowość: Kłodzko
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1149853.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1149853.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1804418.41
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych