Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500039923-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy: Współpraca między Centrum "Łowicka" a Stowarzyszeniem "SYMPHONIA" w 2018r

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 28592000000, ul. ul. Łowicka  21, 02502   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 845-56-75, e-mail zamowienia.publiczne@lowicka.pl, faks 022 845-56-75.
Adres strony internetowej (url): www.lowicka.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Kultura
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Współpraca między Centrum "Łowicka" a Stowarzyszeniem "SYMPHONIA" w 2018r
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem umowy jest współpraca między Centrum "Łowicka" a Stowarzyszeniem "SYMPHONIA" w 2018r 1.Centrum "Łowicka" udostępnia salę w budynku Centrum "Łowicka" na próby Sinfonii Vivy 2.Sinfonia Viva zobowiązuje się zagrać 3-4 koncerty na rzecz mieszkańców Dzielnicy Mokotów oraz zorganizować cykl warsztatów edukacyjnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 92500000-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 200000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie "SYMPHONIA"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wilcza 44 m 12
Kod pocztowy: 00-679
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienie z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust.1 pkt 1a  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem umowy jest współpraca między Centrum "Łowicka" a Stowarzyszeniem "SYMPHONIA" w 2018r Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 1a ustawy w postępowaniach o udzielenie zamówienia jest to zamówienie w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, może być zrealizowane jako zamówienie z wolnej ręki.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych