Ogłoszenie nr 500111180-N-2018 z dnia 18.05.2018 r.
Gmina Wasilków : Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” Nr projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0011/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V: Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.2. Strategie niskoemisyjne BOF – nazwa zadania: Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521304-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500054694-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wasilków , Krajowy numer identyfikacyjny 050659183, ul. Białostocka  7, 16-010   Wasilków, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 085 71-85-400 wewn. 022, e-mail kancelaria@wasilkow.pl, faks 857 185 700.
Adres strony internetowej (url): http://www.wasilkow.pl
Adres profilu nabywcy: http://bip.wasilkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Białostockiej i ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie Etap III, realizowana w ramach zadania „Poprawa jakości infrastruktury transportu publicznego w gminie Wasilków – jako część projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym” - odcinek drogi gminnej ul. Grodzieńskiej w Wasilkowie od ul. Mickiewicza do ul. Polnej (km 0+273,3 do km 0+804,6)
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BGGN.271.05.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty branży drogowej w postaci: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - usunięcie drzew i krzaków, - rozebranie elementów dróg, - wykonanie wykopów, - regulacja studzienek, zaworów wodociągowych i gazowych, - profilowanie i zagęszczenie podłoża, - wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, - wykonanie podbudowy z betonu cementowego, - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej oraz płyt betonowych, - wykonanie zjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej, - wykonanie trawników; 2) roboty branży sanitarnej: - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - wykopy liniowe o ścianach pionowych, - zasypywanie wykopów, - prace odwodnieniowe (igłofiltry), - ułożenie drenażu z rur z PVC karbowanych z otworami, - montaż kanałów z rur typu PEHD dwuściennych, - montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk, - montaż kształtek PVC kanalizacyjnych łączonych na wcisk, - montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych; 3) roboty związane z montażem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Grodzieńskiej i Polnej: - montaż sterownika, - budowa kanalizacji kablowej z rur PCW, - montaż i stawianie masztów sygnałowych i urządzeń sygnalizacyjnych, - układanie kabli do masztów sygnałowych, - roboty związane z montażem wideodetekcji, - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych, - roboty demontażowe i roboty dodatkowe. 2. Zamawiający informuje, że zakres niniejszego zamówienia nie obejmuje prac wykonywanych przez inne podmioty w zakresie przebudowy linii oświetlenia ulicznego wraz z montażem nowych słupów oświetleniowych, modernizacją linii elektrycznej, komunalnej na doziemną, oraz budowy kanału głównego wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45230000-8, 45233280-5, 45233253-7, 45232130-2, 45233290-8, 45233221-4, 45231400-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2485161.10
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Strabag Sp. z o.o.
Email wykonawcy: pl_office.strabag@strabag.com
Adres pocztowy: ul. Parzniewska 10
Kod pocztowy: 05-800
Miejscowość: Pruszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5221916.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3862220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5221916.85
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych