Ogłoszenie nr 510024534-N-2020 z dnia 11-02-2020 r.
Urząd Gminy: Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska gminnego w miejscowości Osice, gmina Suchy Dąb

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 639049-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540006980-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83-022  Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://gminasuchydab.ezamawiajacy.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa budynku zaplecza socjalnego dla boiska gminnego w miejscowości Osice, gmina Suchy Dąb
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.04.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1 Projekt obejmuje budowę - parterowego budynku z jednym wejściem z dwoma szatniami z zapleczem sanitarnym dla każdej z nich, niezależnego WC z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia sędziego, magazynku sprzętu sportowego oraz holu, - wykonanie WLZ-tu od złącza kablowego do projektowanego budynku, - przed wejściem do budynku projektuje się podest wykończony kostką betonową, - wokół nowoprojektowanego budynku projektuje się wykonanie opaski chłonnej, - wykonanie drogi dojazdowej z miejscami parkingowymi oraz chodnika, 3.2 Charakterystyczne wielkości: - powierzchnia zabudowy 166,9 m2 - powierzchnia użytkowa 132,3 m2 - liczba kondygnacji nadziemnych 1 - kubatura 632,6 m3 - wysokość projektowanego budynku 4,00 m - długość budynku 17,67 m - szerokość budynku 9,43 m 3.3 WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE BUDYNKU • ściany zewnętrzne docieplone metodą lekko – mokrą z wykończeniem tynkiem cienkowarstwowym akrylowym, • kolor elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym, • część cokołowa ścian wykończona tynkiem mozaikowym, • dach budynku kryty papą termozgrzewalną, • podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiającego, • okna oraz drzwi wejściowe z PCV w kolorze białym, • żaluzje zewnętrzne antywłamaniowe na drzwiach wejściowych i wszystkich oknach. 3.4 WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE BUDYNKU • ściany tynkowane tynkiem cementowo – wapiennym. W pomieszczeniach sanitarnych licowane płytkami ceramicznymi glazurowanymi do wysokości 2,1m nad poziomem posadzki. Pozostałe ściany malowane farbami lateksowymi (w kolorach wskazanych przez Zamawiającego). Ściany holu do wysokości 160 cm wykończone tynkiem mozaikowym, • posadzki w holu i pomieszczeniach sanitarnych wykonać z płytek ceramicznych; w pozostałych pomieszczeniach z wykładziny rulonowej winylowej układanej na wylewce samopoziomującej, • sufity: tynk cementowo – wapienny malowany farbą emulsyjną, • podokienniki wewnętrzne – dla okien O1 i O2 z postformingu szer. 25 cm, w kolorze białym, • drzwi – płycinowe, z ościeżnicami drewnianymi i opaskami, w kolorze białym. • drzwi pomieszczeń sanitarnych wodoodporne, • drzwi zewnętrzne aluminiowe, ocieplone dwuskrzydłowe w kolorze białym. 3.5 INSTALACJE Projektowany budynek wyposażony będzie w następujące instalacje: • wodociągową, • kanalizacyjną (z bezodpływowym zbiornikiem na terenie działki, pojemności 10 m³), • ogrzewania, w oparciu o grzejniki elektryczne, • elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych, • wentylacji grawitacyjnej – z kanałami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad połać dachową w 3 kominach. Zastosować kratki z żaluzjami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem istotnych (głównych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu co najmniej tego samego poziomu jakości, trwałości oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi przy realizacji zamówienia. 3.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót: prace ziemne, wykonanie podbudów, wykonanie nawierzchni, zagęszczanie podłoża, ustawianie krawężników i obrzeży betonowych z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Wyżej wymienione prace wykonywane będą przez osoby, które zostaną wymienione w wykazie pracowników przedstawionym Zamawiającemu przed rozpoczęciem realizacji prac. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania na umowę o pracę oraz sankcji z tytułu niespełniania tych wymagań zawarty został w projekcie umowy stanowiącym część III SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45210000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 619837.40
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  04
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 762400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 762400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 830360.32
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 619837.40
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  4
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo Budowlany Waldemar Tymoszewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Komunalna 12
Kod pocztowy: 83-000
Miejscowość: Pruszcz Gdański
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 62400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 830360.32
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych