Ogłoszenie nr 510435510-N-2021 z dnia 14.09.2021 r.
Narodowy Instytut Leków: Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 10µl LONG TIPS, Googlab Scientific PROFESSIONAL LINE TIPS, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach oraz Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, Googlab Scientific, PROFESSIONAL LINE TIPSz PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Narodowy Instytut Leków, Krajowy numer identyfikacyjny 15244176000000, ul. ul. Chełmska  30/34, 00-725  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 3311557, e-mail b.lipinska@nil.gov.pl, faks 22 3311558.
Adres strony internetowej (url): www.nil.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 10µl LONG TIPS, Googlab Scientific PROFESSIONAL LINE TIPS, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach oraz Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, Googlab Scientific, PROFESSIONAL LINE TIPSz PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BL/159/21
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 10µl LONG TIPS, Googlab Scientific PROFESSIONAL LINE TIPS, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/960szt oraz Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, Googlab Scientific, PROFESSIONAL LINE TIPSz PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach, 10x96/ 960szt
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33141000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
Zamówienie nie podlega Pzp zgodnie z art. 6a ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842). Narodowy Instytut Leków prowadzi badania nad COVID-19. Sterylne, NISKO ADHEZYJNE mikrokońcówki bez filtra 10µl LONG TIPS, Googlab Scientific PROFESSIONAL LINE TIPS, z PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach oraz Sterylne, NISKO ADHEZYJNE końcówki z filtrem 200µl, Googlab Scientific, PROFESSIONAL LINE TIPSz PP, uniwersalne, bezbarwne, w pudełkach wykorzystywane są w prowadzonych badaniach.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16158
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  1
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Geno Plast Biochemicals Tomasz Schroder
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Brzozowa 10
Kod pocztowy: 83-200
Miejscowość: Rokocin
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 17450.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17450.64
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17450.64
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych