Ogłoszenie nr 510234518-N-2020 z dnia 23.11.2020 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie: "Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599042-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 37109082000000, ul. ul. Bieszczadzka  40, 38-606  Baligród, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 684 012, e-mail promocja@starostwolesko.home.pl, faks 134 684 012.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-leski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD.26.6.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są usługi pod nazwą: "Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021" Przewidywana liczba kursów: 45 Cena za 1km utrzymanej drogi obejmuje; a) odśnieżenie całej szerokości jezdni niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów aby zapewnić odpowiednią przejezdność; b) posypanie materiałem uszorstniającym (piasek ostry 0-4mm z solą) całej szerokości jezdni przy założeniu, że droga ta została skutecznie posypana w miejscach niebezpiecznych, tzn. łuki, wzniesienia, skrzyżowania, przystanki i przejścia dla pieszych, mosty oraz niekiedy odcinki na „prostej podczas gołoledzi decydujące o możliwości ruchu; c) posypanie materiałem uszorstniającym całej długości drogi : Olszanica–Ropienka (zad. Nr 1) Łukawica–Bezmiechowa Górna w km 0+000 - 4+200 skrzyż. z drogą Nr 2265R (zad. Nr 4) Załuż - Lesko (zad. Nr 4); Droga przez wieś Weremień ( zad. Nr 3), Cena za 1 mb utrzymanego chodnika obejmuje; a) odśnieżenie całej szerokości chodnika niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów b) posypanie materiałem uszorstniajacycm ( piasek ostry 0-4mm z solą) całej długości i szerokości chodnika Zakres usług i szczegółową lokalizację pracy określi każdorazowo dyżurny kierujący akcją zimową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania niektórych prac na wszystkich zadaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg przy użyciu sprzętu własnego. Ponadto wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu pomocniczego – zastępczego jak pług wirnikowy, dwustronny, równiarka, ciągnik rolniczy. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego użycia sił i środków Wykonawcy, poza przyjętymi standardami. Do wykonania usługi Wykonawca zabezpieczy (mieszankę piaskowo - solną 8%) (piasek „ostry” 0-4mm i sól) dla każdego zadania, tj. na 100 ton piasku - 8 ton soli UWAGA! Koszt zakupu soli, piasku, jak również utrzymania sprzętu i pracowników w gotowości pokrywa Wykonawca. W oparciu o powyższe składniki Wykonawca musi skalkulować cenę usługi (zgodnie ze wzorem formularza cenowego). Zastosowane materiały winny mieć atest lub aprobatę techniczną dopuszczającą do ich użycia przy zimowym utrzymaniu dróg . Zamawiający ma prawo zażądać okazania dokumentów potwierdzających zakupioną ilość i jakość materiałów używanych przy zimowym utrzymaniu dróg. Do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaoferowane w ofercie pojazdy/nośniki w celu zamontowania urządzeń monitorujących GPS dla zadań od 1 do 6 . Urządzenia stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia tych urządzeń powstałych z winy niewłaściwego ich użytkowania bądź regulowania bez wiedzy i zgody Właściciela tych urządzeń . Warunki szczegółowe zimowego utrzymania dróg powiatowych dla zadań 1-7 . Zakres rzeczowy obejmuje: a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości; b) jezdnia posypana na; 1) skrzyżowaniach z drogami 2) skrzyżowaniach z kolejami 3) odcinkach o spadach > 4% 4) przystankach autobusowych 5) mostach 6) innych miejscach – odcinkach decydujących o możliwości ruchu c) jezdnia posypana na całej długości dróg: - Olszanica – Ropienka ( zad. Nr 1) - Łukawica – Bezmiechowa Górna 0+000-4+200( zad. Nr 4) - Załuż - Lesko (zad. Nr 4) - Droga przez wieś Weremień (zad. Nr 3) Warunki szczegółowe zimowego utrzymania chodników dla zadań 8-9 . Zakres rzeczowy obejmuje: a) chodnik odśnieżony na całej szerokości; b) chodnik posypany na całej długości i szerokości; Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Oferty częściowe należy składać na poszczególne zadania.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką na trasie zgodnej o opisem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 75096.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWA Henryk Biłas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zawadka 50
Kod pocztowy: 38-711
Miejscowość: Ropienka
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71338.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71338.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71338.80
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
w

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką na trasie zgodnej o opisem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 86996.92
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U " WIKTORIA" Gruszka Piotr
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Unii Brzeskiej 56
Kod pocztowy: 38-600
Miejscowość: Lesko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90779.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90779.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90779.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką na trasie zgodnie z opisem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 82552.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI LEŚNE ORAZ SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE Wiesław Fedor
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bachlawa 15
Kod pocztowy: 38-604
Miejscowość: Hoczew
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 98072.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 98072.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 98072.37
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką na trasie zgodnej o opisem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 116640.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Produkcyjno -HandlowoUsługowa "INTRA - SPRZĘT" S.C. ul. Przemysłow
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 12
Kod pocztowy: 38-600
Miejscowość: Lesko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 114306.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114306.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 114306.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką na trasie zgodnie z opisem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 110998.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAXGREG Grzegorz Borgosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. K. Wielkiego 78
Kod pocztowy: 38-606
Miejscowość: Baligród
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 100908.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 100908.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 119878.71
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką na trasie zgodnie z opisem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 34650.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MAXGREG Grzegorz Borgosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. K. Wielkiego 78
Kod pocztowy: 38-606
Miejscowość: Baligród
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 31500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37422.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką lub ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6750.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI LEŚNE ORAZ SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE Wiesław Fedor
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bachlawa 15
Kod pocztowy: 38-604
Miejscowość: Bachlawa
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8019.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8019.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8019.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: chodniki na terenie gminy Lesko - Podstawienie 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30195.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 11
Kod pocztowy: 38-600
Miejscowość: Lesko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 8004.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8004.42
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 15921.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: chodniki na ternie gminy Solina - Podstawienie 1 szt. ciągnika rolniczego z pługiem jednostronnym i posypywarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 9231.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI LEŚNE ORAZ SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE Wiesław Fedor
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bachlawa 15
Kod pocztowy: 38-604
Miejscowość: Bachlawa 15
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3625.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3625.56
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3625.56
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych