Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500015352-N-2017 z dnia 21-08-2017 r.
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego projektu CAPAP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej nr POPC.02.01.00-00-0037/15-00
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 554080-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500004956-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Krajowy numer identyfikacyjny 14273340000000, ul. ul. Jana Olbrachta  , 01102   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5322501, 5322510, e-mail hanna.wasilewicz@codgik.gov.pl, faks 225 322 597.
Adres strony internetowej (url): www.codgik.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Realizacja usług szkoleniowych dla zespołu projektowego projektu CAPAP
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/2017/CAPAP - 2
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla zespołu projektowego projektu pn. „Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej”. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części i obejmuje kompleksową organizację wymienionych w każdej części zamówienia następujących szkoleń: Część I: 1) Wykorzystanie Enterprise Architect w projekcie informatycznym – szkolenie dla 2 osób, 2) Procesy biznesowe - etap I – szkolenie dla 2 osób, 3) Lean IT Foundation (szkolenie akredytowane) – szkolenie dla 1 osoby, 4) Zarządzanie wymaganiami biznesowymi w projektach informatycznych – szkolenie dla 2 osób, 5) MS Project– szkolenie dla 2 osób, 6) MS Access 2010– szkolenie dla 3 osób, 7) Excel - kurs zaawansowany– szkolenie dla 9 osób, 8) Excel - kurs średniozaawansowany– szkolenie dla 6 osób, Część II: 1) Feature Manipulation Engine (FME) – szkolenie dla 7 osób, 2) Zarządzanie danymi przestrzennymi w Oracle Spatial– szkolenie dla 3 osób, 3) Oracle SQL– szkolenie dla 3 osób, 4) ArcGIS 3D Analyst) – szkolenie dla 1 osoby Część III: 1) Agile Project Management™ Foundation– szkolenie dla 3 osób, 2) Agile Project Management™ Practitioner– szkolenie dla 3 osób, 3) ITIL Foundation– szkolenie dla 2 osób, 4) ITIL Practitioner – szkolenie dla 3 osób,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 80521000-2

Dodatkowe kody CPV: 79632000-3, 80510000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: część1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 32900
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TRAPPA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 8/6
Kod pocztowy: 10-502
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 37550
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37550
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 74263,10
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: część2
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dla części II przedmiotu zamówienia ponieważ na tą cześć nie wpłynęła żadna oferta. Art. 93. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: część3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 30000
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: INPROGRESS Szkolenia Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Balicka95
Kod pocztowy: 30-149
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: INPROGRESS Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Balicka95
Kod pocztowy: 30-149
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29110
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29110
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 30258
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych