Ogłoszenie nr 500254409-N-2018 z dnia 23.10.2018 r.
Powiat Gostyniński: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna – Osmolin – do drogi 583 – etap I”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610775-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Gostyniński, Krajowy numer identyfikacyjny 61101531300000, ul. ul. Dmowskiego  13, 09-500   Gostynin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 024 2357981, e-mail przetargi@gostynin.powiat.pl, faks 024 2357985.
Adres strony internetowej (url): bip.gostynin.powiat.pl
Adres profilu nabywcy: bip.gostynin.powiat.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna – Osmolin – do drogi 583 – etap I”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.272.28.2018.ZDP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane dla inwestycji pn. ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 1443W Pacyna – Osmolin – do drogi 583 – etap I”. W zakres zamówienia wchodzi: wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych – 0,108 km, poszerzenie istniejącej drogi o szer. jezdni 4,0 m do szer. 5,0 m – 6,0m, ustawienie krawężników wzdłuż południowej krawędzi drogi wraz z ułożeniem ścieku z kostki betonowej, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75m z kruszywa łamanego, przebudowa istniejących zjazdów do posesji (uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy krawężnikiem a istniejącym chodnikiem), odmulenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych;, wykonanie chodnika w rejonie przejścia dla pieszych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC W, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna, asfaltowa W zakres zamówienia wchodzi: wykonanie robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych – 0,108 km, poszerzenie istniejącej drogi o szer. jezdni 4,0 m do szer. 5,0 m – 6,0m, ustawienie krawężników wzdłuż południowej krawędzi drogi wraz z ułożeniem ścieku z kostki betonowej, wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy obustronnych szer. 0,75m z kruszywa łamanego, przebudowa istniejących zjazdów do posesji (uzupełnienie nawierzchni z kostki betonowej pomiędzy krawężnikiem a istniejącym chodnikiem), odmulenie i wyprofilowanie istniejących rowów drogowych;, wykonanie chodnika w rejonie przejścia dla pieszych, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa AC W, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna, asfaltowa Szczegółowy zakres robót przedstawia załączony do SIWZ przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 168405.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: France-Gost Sp. zo.o
Email wykonawcy: francegost@wp.pl
Adres pocztowy: uL.Kutnowska 102
Kod pocztowy: 09-500
Miejscowość: Gostynin
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 207138.15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 207138.15
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2017138.15
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych