Ogłoszenie nr 510537431-N-2020 z dnia 08.12.2020 r.
Gmina Wolbórz: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie – etap III”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 590193-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540199016-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wolbórz, Krajowy numer identyfikacyjny 59064785900000, ul. Pl. Jagiełły  28, 97-320  Wolbórz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 446 164 251, e-mail poczta@wolborz.eu, faks 446 164 241.
Adres strony internetowej (url): https://www.wolborz.4bip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie – etap III”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.16.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Bogusławicach, Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie – etap III”. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Budowa kanalizacji w miejscowości Bogusławice: - kanalizacja grawitacyjna od włączenia się w studnię B51 – B75 do B98 - pompownia P2 wraz z kanalizacją tłoczną i wewnętrzną linią zasilania - odgałęzienia od sieci rurociągiem fi 160 zaślepione korkiem do granicy pasa drogowego 2) Budowa kanalizacji w miejscowości Komorniki: - kanalizacja grawitacyjna od studni K1 do K115 wraz z włączeniem do przepompowni - pompownia P3 wraz z kanalizacją tłoczną i wewnętrzną linią zasilania - pompownia P4 wraz z kanalizacją tłoczną i wewnętrzną linią zasilania - pompownia P5 wraz z kanalizacją tłoczną i wewnętrzną linią zasilania - odgałęzienia od sieci rurociągiem fi 160 zaślepione korkiem do granicy pasa drogowego 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w projekcie budowlanym, kosztorysie ofertowym i przedmiarach oraz STWiOR będącymi załącznikiem do niniejszej SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45232410-9

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4207010.50
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  14
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  14
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U JONTEX Piotr Jończyk
Email wykonawcy: jontex@poczta.onet.pl
Adres pocztowy: Leszczyny Duże 30
Kod pocztowy: 95-081
Miejscowość: Dłutów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2198875.86
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2198875.86
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4895400.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych