Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500283942-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie: Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 641939-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie, Krajowy numer identyfikacyjny 37109082000000, ul. ul. Bieszczadzka  40, 38606   Baligród, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 134 684 012, e-mail promocja@starostwolesko.home.pl, faks 134 684 012.
Adres strony internetowej (url): www.powiat-leski.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2018/2019
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD.26.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2018/2019" Przewidywana liczba kursów: 45 Cena za 1km utrzymanej drogi obejmuje; a) odśnieżenie całej szerokości jezdni niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów aby zapewnić odpowiednią przejezdność; b) posypanie materiałem uszorstniającym (piasek ostry 0-4mm z solą) całej szerokości jezdni przy założeniu, że droga ta została skutecznie posypana w miejscach niebezpiecznych, tzn. łuki, wzniesienia, skrzyżowania, przystanki i przejścia dla pieszych, mosty oraz niekiedy odcinki na „prostej podczas gołoledzi decydujące o możliwości ruchu; c) posypanie materiałem uszorstniającym całej długości drogi : Olszanica–Ropienka (zad. Nr 1) , Łukawica–Bezmiechowa Górna w km 0+000 - 4+200 skrzyż. z drogą Nr 2265R (zad. Nr 4) Załuż - Lesko (zad. Nr 4); Droga przez wieś Weremień ( zad. Nr 3), Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 zadań. Zakres usług i szczegółową lokalizację pracy określi każdorazowo dyżurny kierujący akcją zimową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania niektórych prac na wszystkich zadaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg przy użyciu sprzętu własnego. Ponadto wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu pomocniczego – zastępczego jak pług wirnikowy, dwustronny, równiarka, ciągnik rolniczy. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego użycia sił i środków Wykonawcy, poza przyjętymi standardami. Do wykonania usługi Wykonawca zabezpieczy (mieszankę piaskowo - solną 8%) (piasek „ostry” 0-4mm i sól) dla każdego zadania, tj. na 100 ton piasku - 8 ton soli UWAGA! Koszt zakupu soli, piasku, jak również utrzymania sprzętu i pracowników w gotowości pokrywa Wykonawca. W oparciu o powyższe składniki Wykonawca musi skalkulować cenę usługi (zgodnie ze wzorem formularza cenowego). Zastosowane materiały winny mieć atest lub aprobatę techniczną dopuszczającą do ich użycia przy zimowym utrzymaniu dróg . Zamawiający ma prawo zażądać okazania dokumentów potwierdzających zakupioną ilość i jakość materiałów używanych przy zimowym utrzymaniu dróg). Do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaoferowane w ofercie pojazdy/nośniki w celu zamontowania urządzeń monitorujących GPS dla zadań od 1 do 6 . Urządzenia stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia tych urządzeń powstałych z winy niewłaściwego ich użytkowania bądź regulowania bez wiedzy i zgody Właściciela tych urządzeń . Warunki szczegółowe zimowego utrzymania dróg powiatowych dla poszczególnych 6 zadań. Zakres rzeczowy obejmuje: a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości; b) jezdnia posypana na; 1) skrzyżowaniach z drogami 2) skrzyżowaniach z kolejami 3) odcinkach o spadach > 4% 4) przystankach autobusowych 5) mostach 6) innych miejscach – odcinkach decydujących o możliwości ruchu c) jezdnia posypana na całej długości dróg: a) Olszanica – Ropienka ( zad. Nr 1) b) Łukawica – Bezmiechowa Górna 0+000-4+200( zad. Nr 4) c) Załuż - Lesko (zad. Nr 4) d) Droga przez wieś Weremień (zad. Nr 3)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskark
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 61320.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWO BUDOWLANO-TRANSPORTOWA Henryk Biłas
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Zawadka 50
Kod pocztowy: 38-711
Miejscowość: Ropienka
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 66083.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66083.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66083.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 71000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U " WIKTORIA" Gruszka Piotr
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Unii Brzeskiej 56
Kod pocztowy: 38-600
Miejscowość: Lesko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 75649.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 75649.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 75649.50
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 67000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: USŁUGI LEŚNE ORAZ SPRZĘTOWO TRANSPORTOWE Wiesław Fedor
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bachlawa 15
Kod pocztowy: 38-604
Miejscowość: Hoczew
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 71325.36
Oferta z najniższą ceną/kosztem 71325.36
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 71325.36
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Produkcyjno -Handlowo-Usługowa "INTRA - SPRZĘT" S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 12
Kod pocztowy: 38-600
Miejscowość: Lesko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90699.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90699.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90699.26
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA Krzysztof Borgosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Cisna 8
Kod pocztowy: 38-607
Miejscowość: Cisna
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 90453.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 90453.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90453.93
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA Krzysztof Borgosz
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Cisna 8
Kod pocztowy: 38-607
Miejscowość: Cisna
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28236.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28236.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28236.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych