Ogłoszenie nr 510409702-N-2021 z dnia 28.01.2021 r.
Sąd Okręgowy w Białymstoku: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Białymstoku, Krajowy numer identyfikacyjny ---00000000000, ul. ul. M. C. Skłodowskiej  1, 15-950  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 7459319, 7459200, e-mail przetargi@bialystok.so.gov.pl, faks 85 7421824.
Adres strony internetowej (url): www.bialystok.so.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Sądownictwo powszechne
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-361-8/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (wraz z rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego) fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Sądu Okręgowego w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający typ sprzętu, jakim dysponuje Zamawiający i rodzaj materiału eksploatacyjnego zalecanego przez producenta sprzętu oraz orientacyjne ilości przedmiotu zamówienia w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 30125110-5

Dodatkowe kody CPV: 30125120-8, 30125100-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zapytanie o cenę
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/01/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 397096.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SOBGLOB SEBASTIAN REĆKO
Email wykonawcy: biuro@sobglob.pl
Adres pocztowy: ul. Gajowa 62/21
Kod pocztowy: 15-794
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 427700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 427700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 440000.52
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  Zapytania o cenę  na podstawie art. 69 – 73  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa powszechnie dostępna o ustalonych standardach jakościowych, której wartość nie przekracza 139.000,00 euro. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych jest przykładem dostawy powszechnie dostępnej (na rynku krajowym i lokalnym istnieje wiele firm świadczących dostawy ww. materiałów), nie posiadającej charakteru specjalistycznego, wymagającego indywidualnego podejścia do potrzeb zamawiającego, a jej standardy jakościowe są na rynku ustalone, zarówno w zakresie parametrów technicznych dostarczanych materiałów, jak i samego sposobu dostawy.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych