Ogłoszenie nr 510178527-N-2020 z dnia 16-09-2020 r.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: Roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Nadzoru Wodnego Bochnia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 560559-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska  80/82, 00-844  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (12) 62 84 130, e-mail Halina.Lukaszyk@wody.gov.pl, faks +48 (12) 42 32 153.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.wody.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: państwowa osoba prawna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Nadzoru Wodnego Bochnia
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
1510/ZZK/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z utrzymaniem wód na terenie Nadzoru Wodnego Bochnia Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część 1: Rzeka Stradomka w km 0+000-46+335 lokalne udrożnienie i usuwanie zatorów (zadanie w km 36+460-36+780 w msc. Szczyrzyc, Pogorzany, gmina Jodłownik pow. limanowski Część 2: Potok Zborówek w km 0+000-3+874 lokalne udrożnienie i usuwanie zatorów
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45246400-7

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Rzeka Stradomka w km 0+000-46+335 lokalne udrożnienie i usuwanie zatorów (zadanie w km 36+460-36+780) w msc. Szczyrzyc, Pogorzany, gmina Jodłownik pow. limanowski
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 57320.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PBM Sułkowscy Sp.j.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 1D
Kod pocztowy: 34-600
Miejscowość: Limanowa
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 51851.88
Oferta z najniższą ceną/kosztem 51851.88
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128030.70
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Potok Zborówek w km 0+000-3+874 lokalne udrożnienie i usuwanie zatorów
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) Uzasadnienie faktyczne: Oferty na tą część złożyło 2 wykonawców, jeden z wykonawców został wykluczony z postępowania w związku z tym że tylko jego oferta mieściła się w kwocie jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnia przedmiotowe zamówienie.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych