Ogłoszenie nr 510427545-N-2021 z dnia 08.04.2021 r.
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego: Postępowanie na zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia procedury przetargowej usługi transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: USK ul. Borowska 213, Wrocław — kompleks Klinik przy ulicach M. C. Skłodowskiej 66/68, M. Curie Skłodowskiej 50/52, ul. Ludwika Pasteura 4, ul. Ludwika Pasteura 10, T. Chałubińskiego nr 1, 1a, 2, 2a, 3 — Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46, Strzelin oraz ul. Rakietowej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny 28901200000000, ul. Borowska  213, 50-556  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 734 24 77, e-mail dzp@usk.wroc.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.usk.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.usk.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: SPZOZ
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Postępowanie na zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia procedury przetargowej usługi transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: USK ul. Borowska 213, Wrocław — kompleks Klinik przy ulicach M. C. Skłodowskiej 66/68, M. Curie Skłodowskiej 50/52, ul. Ludwika Pasteura 4, ul. Ludwika Pasteura 10, T. Chałubińskiego nr 1, 1a, 2, 2a, 3 — Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46, Strzelin oraz ul. Rakietowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
DZP.246.57,2021
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Postępowanie na zabezpieczenie do czasu rozstrzygnięcia procedury przetargowej usługi transportu produktów leczniczych, wyrobów medycznych, pozostałego asortymentu z Apteki Szpitalnej oraz asortymentu z magazynów i innych transportów wynikających z działalności Zamawiającego pomiędzy lokalizacjami: USK ul. Borowska 213, Wrocław — kompleks Klinik przy ulicach M. C. Skłodowskiej 66/68, M. Curie Skłodowskiej 50/52, ul. Ludwika Pasteura 4, ul. Ludwika Pasteura 10, T. Chałubińskiego nr 1, 1a, 2, 2a, 3 — Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46, Strzelin oraz ul. Rakietowej - 1 zadanie
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 60000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
postępowanie prowadzonego w oparciu o art. 6a, ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 ze zm., bez konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019ze zm.)
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 76110.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: SIDO Studnicka Wioletta
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zagony 60,
Kod pocztowy: 54-614
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 93726.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 93726.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 93726.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych