Ogłoszenie nr 510117635-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie: Budowa sygnalizacji świetlnej oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1471G ul. Pomorskiej w Rumi – zaprojektuj i wybuduj, powtórzony.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541441-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, Krajowy numer identyfikacyjny 19168668000000, ul. ul. Pucka  11, 84-200  Wejherowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 587 743 280, e-mail przetargi@zd.puck.pl, faks 587 743 293.
Adres strony internetowej (url): www.zarzaddrogowy.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sygnalizacji świetlnej oraz doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1471G ul. Pomorskiej w Rumi – zaprojektuj i wybuduj, powtórzony.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-23/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie obejmuje: Zadanie nr 1: „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej (droga powiatowa nr 1471G) drogi wewnętrznej ul. Pomorska, Zjazdu do Lidla, oraz przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym” Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji lub zezwoleń, dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu, przejściu dla pieszych oraz przejeździe rowerowym na ul. Pomorskiej w miejscowości Rumia wraz z przyłączami elektroenergetycznymi. 1) Zaprojektować należy sygnalizację świetlną obejmującą cztery wloty skrzyżowania, trzy przejścia dla pieszych oraz trzy ścieżki rowerowe, 2) sygnalizacja powinna być wyposażona w przynajmniej dwa wysokie maszty z wysięgnikami, sygnalizatory LED, przyciski dla pieszych oraz elementy automatycznie wykrywające rowerzystów, 3) Projekt sygnalizacji powinien być opracowany w oparciu o aktualne pomiary natężenia oraz struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu pojazdów i pieszych. Projekt powinien zawierać dokumentacje w branży energetycznej opracowaną na podstawie warunków uzyskanych u odpowiedniego operatora. Zasilanie w energię elektryczną – w oparciu o warunki wydane przez Energa Operator. 4) Sygnalizacja w stanie ustalonym realizuje fazę dla pojazdów. Po naciśnięciu przycisku dla pieszych sygnalizacja realizuje jednokrotnie stało czasową fazę dla pieszych, po czym powraca do fazy dla pojazdów. Detektorami dla pieszych mają przyciski sensorowe z optycznym potwierdzeniem zgłoszenia. Sygnalizacja powinna być wyposażona w informację dźwiękową dla niedowidzących 5) Instalacja kablowa ma być skanalizowana. Wszystkie maszty i wysięgniki mają być ocynkowane ogniowo i malowane nawierzchniowo farbą w kolorze szarym RAL9007 6) W zakresie objętym projektowaniem w przypadku braku niezbędnego oznakowania należy je zaprojektować, ponadto należy zaprojektować niezbędne oznakowanie pionowe i poziome wynikające z wprowadzenia sygnalizacji świetlnej. 7) Projektowane słupy powinny być umieszczone z zachowaniem skrajni drogowej i jednocześnie przy możliwości swobodnego dojścia dla pieszych. 8) Poszczególne fazy projektowania uzgodnić z Zamawiającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno- Użytkowy. Zadanie nr 2: „Doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Pomorskiej w Rumi” Opis ogólny przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zmówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu doświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdów rowerowych. W ramach realizacji przedmiotowej inwestycji planuje się: • wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie mapy powykonawczej, • kompleksowe wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego oraz projektu organizacji ruchu drogowego wraz z uzyskaniem potrzebnych do realizacji decyzji, uzgodnień z gestorami sieci zmierzających do wykonania przyłącza energetycznego i budowy oświetlenia ulicznego, • budowę przejść dla pieszych i przejazdu rowerowego z doświetleniem miejsca przekraczania jezdni, • wykonanie przyłącza energetycznego potrzebnego do obsługi systemu. Zamówienie obejmuje wykonanie czterech przejść dla pieszych: 1. ul. Pomorska w obrębie skrzyżowania z ul. Mazowiecką 2. ul. Pomorska w obrębie zjazdu do sklepu LIDL 3. ul. Pomorska w okolicy Pomorska 23 4. ul. Pomorska w obrębie skrzyżowania z ul. Kujawską Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno- Użytkowy. Zamawiający informuje, że do dnia 30.10.2020 r. wykonywane są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 1471G ul. Pomorskiej w Rumi na odcinku od Ronda Unii Europejskiej do Ronda Rotmistrza Pileckiego. Zakres przedmiotu zamówienia aktualnego postępowania obejmuje teren wyżej wymienionej budowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45233294-6

Dodatkowe kody CPV: 71322500-6, 45000000-7, 45230000-8, 45231000-5, 45314300-4, 45316110-9, 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Pomorskiej (droga powiatowa nr 1471G) drogi wewnętrznej ul. Pomorska, Zjazdu do Lidla, oraz przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 313902.45
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A.
Email wykonawcy: biuro@mtm-sa.com.pl
Adres pocztowy: ul. Hutnicza 35
Kod pocztowy: 81-061
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 299000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 299000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: branża elektryczna, sygnalizacja świetlna
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. Pomorskiej w Rumi
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 108861.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ENERGO PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy: a.wiszniewski@energoprojekt.net.pl
Adres pocztowy: ul. Jaśkowa Dolina 15
Kod pocztowy: 80-252
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 91020.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91020.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 121770.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych