Ogłoszenie nr 510182638-N-2019 z dnia 02.09.2019 r.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Krasnymstawie: Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2 i 888. - dokończenie robót

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562724-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Krasnymstawie, Krajowy numer identyfikacyjny 11025079500000, ul. ul. Okrzei  15, 22-300  Krasnystaw, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 5763140, e-mail boguslaw.bojarski@tbskrasnystaw.pl, faks 82 5763140.
Adres strony internetowej (url): www.tbskrasnystaw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka prawa handlowego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Odbudowa historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic: Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628 na działkach ewid. 885, 886/2, 887/2 i 888. - dokończenie robót
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
L.dz.682/4/2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robot budowlanych polegających na odbudowie historycznego układu urbanistycznego w rejonie ulic Mostowej, Czystej, Zamkowej i Kościuszki w Krasnymstawie, wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/628, na działkach nr ewid. 885, 886/2, 887/2, 888 składającego się z zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z jednopoziomowym garażem podziemnym, z jednym wjazdem/wyjazdem, stacją transformatorową i przyłączami do sieci miejskich oraz miejscem pamięci. Od strony ulicy Mostowej obiekty posiadają III kondygnacje nadziemne, od strony ul. Czystej – II kondygnacje. Od strony ulicy Kościuszki zadaszone miejsce pamięci upamiętniające ofiary terroru komunistycznego. Projekt miejsca pamięci zakłada odrestaurowanie istniejącego krzyża (w hołdzie ofiarom UB) i przeniesienie go pod zadaszenie. Kubatura budynków w części nadziemnej 9172 m3, kubatura obiektu w części podziemnej 5032 m3, powierzchnia całkowita budynków 4089,12 m2. Obiekt sklasyfikowany według PKOB (Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych)jako budynek mieszkalny. Ilość mieszkań - 25. Ilość lokali usługowych - 8. 2. Przedmiot zamówienia winien być wykonany w oparciu o dokumentację przetargową tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania przetargowego, obejmującą w szczególności specyfikację istotnych warunków zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, wraz z załącznikami do niej, tj. dokumentacją projektową, wykazem zmian i ograniczeń w realizacji dokumentacji projektowej, wykazem zrealizowanych dotychczas robót oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury przetargowej stanowiącymi integralną część SIWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pismach. 3. Roboty budowlane będą realizowane w ośmiu etapach finansowania. 4. Płatności będą odbywać się po wykonaniu poszczególnych etapów robót.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45210000-2

Dodatkowe kody CPV: 45261000-4, 45262000-1, 45400000-1, 45332400-7, 45310000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10226747.61
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Remontowo Budowlane Bielan Krzysztof
Email wykonawcy: biuro.bielan@interia.eu
Adres pocztowy: ul. Majdan 32
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7184902.43
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7184902.43
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7541214.19
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30%
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych