Ogłoszenie nr 510436140-N-2021 z dnia 13.10.2021 r.
Instytut Transportu Samochodowego: Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie efektywnościenergetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 600129-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540216920-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Transportu Samochodowego, Krajowy numer identyfikacyjny 00012769200000, ul. Jagiellońska  80, 03-301  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48224385400, e-mail katarzyna.radecka@its.waw.pl, faks +48224385401.
Adres strony internetowej (url): www.its.waw.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut badawczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych dotyczących termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZ-222/73/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie termomodernizacji budynków Instytutu Transportu Samochodowego położonych przy ul. Jagiellońskiej 03-301 w Warszawie. Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Instytutu Transportu Samochodowego poprzez termomodernizację” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności. 2. Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ , w którego skład wchodzi dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany, projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dalej łącznie nazywane „dokumentacją projektową”. Ponadto Zamawiający udostępnia Wykonawcom jako materiał pomocniczy przedmiary robót budowlanych, które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i dostaw ujętych w dokumentacji projektowej, a w szczególności: 1) zagospodarowanie terenu budowy, 2) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 3) demontaż płyt azbestowych, 4) demontaż istniejących instalacji wewnątrz budynku, 5) wyburzenie nadbudówki technicznej na dachu budynku głównego 6) prace ziemne – wykonanie wykopu dla ocieplenia fundamentów, 7) wykonanie docieplenia ścian budynków 8) wykonanie docieplenia stropodachów, 9) montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 10) montaż żaluzji zewnętrznych 11) montaż nowych instalacji wewnętrznych budynku, 12) montaż instalacji fotowoltaicznej 13) prace porządkowe na działce.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45262520-2, 45324000-4, 45442100-8, 45420000-7, 45431000-7, 44212310-5, 45320000-6, 45321000-3, 45260000-7, 45400000-1, 45261210-9, 44316400-2, 45223500-1, 45421000-4, 45421146-9, 45262520-9, 45432000-0, 45310000-3, 45311200-2, 45312310-3, 45332000-3, 45332200-5, 45343000-3, 45332300-6, 45332400-7, 45331100-7, 45331200-8, 45321000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/09/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 19309598.67
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  15
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  15
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 11
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PRK7 Nieruchomości Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Leszno 12 IIp.
Kod pocztowy: 01-192
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 16537961.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 15812880.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25092000.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych