Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500209776-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej : Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 601254-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Świętoniowej , Krajowy numer identyfikacyjny 180703673, ul. ws. Świętoniowa  100, 37-200  Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0166486735, 662146047, e-mail stow.przyjaciol@gmail.com, marekpelc@margopack.pl, faks 0166486735.
Adres strony internetowej (url): http://stowarzyszenie.swietoniowa.com.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SPSz.1.1.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę ścieżki rowerowej, miejsca postojowego, elementów małej architektury oraz boiska do piłki siatkowej w miejscowości Świętoniowa Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia to: a) Budowa ścieżki rowerowej, budowę miejsca postojowego oraz chodnika. Prace, jakie w tym działaniu zostaną wykonane: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - zabetonowanie obrzeży betonowych - wysypanie warstwy wzmacniającej grunt - wylanie mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca i ścieralna) Budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej i długości 342 metry. Rekreacja jest zasadniczą funkcją ścieżki rowerowej ponadto będzie też pełniła funkcję edukacyjną w postaci miasteczka rowerowego (nauka przepisów o ruchu drogowym w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych). Budowa miejsca postojowego (4 miejsca postojowe) o nawierzchni asfaltowej i powierzchni 60 m2. Ponieważ obiekt ma być ogólnodostępny, to zaplanowano budowę 4 miejsc postojowych dla potencjalnych użytkowników (w pełnym zakresie wiekowym), nie tylko z miejscowości Świętoniowa, ale także z miejscowości przyległych, którzy dojechać muszą własnymi samochodami. Utwardzenie nawierzchni wykonane zostanie asfaltem o powierzchni 188 m2. Utwardzona nawierzchnia będzie spełniać funkcję pomocniczą dla miejsca postojowego jako plac manewrowy dla parkujących pojazdów. b) Budowa boiska do siatkówki plażowej o wymiarach 16 m x 26 m (boisko wraz ze strefą ochronną) tj. 416 m2, które w zimie może zamienić się w lodowisko. Prace, jakie w tym działaniu zostaną wykonane: - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej - zabetonowanie obrzeży betonowych - położenie warstwy wzmacniającej grunt z geowłókniny - położenie warstwy odcinające zagęszczenie mechaniczne o grubości 15 cm - dostawa i montaż wyposażenia boiska do siatkówki plażowej c) Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw dla najmłodszych. Prace, jakie w tym działaniu zostaną wykonane: - dostawa i montaż zestawu zabawowego - dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej – biegacz, orbitek, narciarz, wahadło-twister, wioślarz, odwodziciel + stoper - dostawa i montaż ławek metalowych z oparciem - dostawa i montaż kosza na śmieci - dostawa i montaż stojaka na rowery. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt techniczny, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiące załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45212140-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 13:30 dnia 31 sierpnia 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych