Ogłoszenie nr 500046420-N-2017 z dnia 20.10.2017 r.
Gmina Dąbrowa: Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 587331-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Dąbrowa, Krajowy numer identyfikacyjny 53141304700000, ul. ul. ks. prof. J. Sztonyka  56, 49120   Dąbrowa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 0-77 464 10 10, e-mail or@gminadabrowa.pl, faks 0-77 464 10 10.
Adres strony internetowej (url): www.gminadabrowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Nr OR.271.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Dąbrowie ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 19a, gmina Dąbrowa, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarem robót, dokumenty stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Zadanie inwestycyjne obejmuje mi.in.: roboty rozbiórkowe, ściany wewnętrzne i sufity, posadzki, ocieplenie stropodachów, rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie, stolarka okienna i drzwiowa, roboty ziemne i montażowe, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, WLZ linia ze złącza ZK do rozdz. TG, rozdzielnica TG, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych, instalacja siły i sterowania, instalacja połączeń wyrównawczych, demontaż istniejącej instalacji, pomiary. Zadanie inwestycyjne obejmuje dodatkowo: organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, próby i odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji, ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania, opracowanie harmonogramu robót, opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót, przekazane wraz z dokumentacja powykonawczą.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45200000-9, 45262500-6, 45421000-4, 45400000-1, 45442100-8, 45431000-7, 45300000-0, 45330000-9, 45332000-3, 45331000-6, 45200000-9, 45230000-8, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 178198.82
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: DACH BUD Mateusz Glej
Email wykonawcy: dach.bud1988@gmail.com
Adres pocztowy: Skorogoszcz – Przecza 22A
Kod pocztowy: 49-345
Miejscowość: Przecza
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

Nazwa wykonawcy: Usługi Inżyniersko-Budowlane „IMPOST” Tomasz Duszyński
Email wykonawcy: biuro@impost.net.pl
Adres pocztowy: Opole ul. Skautów Opolskich 17/403
Kod pocztowy: 45-286
Miejscowość: Opole
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 235486.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 235486.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 329902.28
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: Instalacje sanitarne i elektryczne oraz prace wykończeniowe
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych