Ogłoszenie nr 510402069-N-2021 z dnia 14.01.2021 r.
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 610027-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 35711718000000, ul. Mazowiecka  21, 30-019  Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 2997425, 12 6237480, e-mail dnowak@uppk.pl, krkrpow@uppk.pl, faks 126 325 215.
Adres strony internetowej (url): https://uppk.nowybip.pl/wykaz-zamowien
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.2711.15.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz usługi infolinii w następujących lokalizacjach Zamawiającego: A. Siedziba Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie, ul. Mazowiecka 21, 30 - 019 Kraków; B. Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Ogrody 17, 32 - 050 Skawina; C. Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krzeszowicach, ul. Kolejowa 1, 32 - 065 Krzeszowice; D. Filia Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Słomnikach, ul. Kościuszki 64, 32 - 090 Słomniki; E. Archiwum Zakładowe Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Skawinie, ul. Kopernika 13, 32 - 050 Skawina.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 64200000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 10885.19
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Enter T&T sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Plac Andersa 7
Kod pocztowy: 61-894
Miejscowość: Poznań
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6976.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6976.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6976.44
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych