Ogłoszenie nr 510430235-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Burmistrz Miasta i Gminy: Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 773103-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540424502-N-2021

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Burmistrz Miasta i Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 52369500000000, ul. ul. Adama Mickiewicza  10, 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umig.busko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych Gminy Busko-Zdrój.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RSID.271.40.2020.ZP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój: - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej gminy w związku z posiadanym mieniem i prowadzoną działalnością, - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, - Ubezpieczenie sprzętu i maszyn od wszystkich ryzyk – OPCJA, - Ubezpieczenie sprzętu i maszyn od awarii technicznych - OPCJA; 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do niniejszej SIWZ: - Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zawiera zapisy obligatoryjne zawarte w poszczególnego rodzaju ubezpieczeniach wraz z pozostałymi danymi do oceny ryzyka; - Załącznik nr 6 – zaświadczenie o szkodowości.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66510000-8

Dodatkowe kody CPV: 66516000-0, 66515000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 602341.20
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Rzeszowie, Oddział w Kielcach
Email wykonawcy: zbigniew.sobczyk@tuw.pl, kielce@tuw.pl
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 46
Kod pocztowy: 25-522
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 511173.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 511173.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 511173.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych