Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500035478-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
Urząd Gminy: Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 562896-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy, Krajowy numer identyfikacyjny 19052787200000, ul. ul. Gdańska  17, 83022   Suchy Dąb, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 828 620, e-mail skarbnik@suchy-dab.pl, faks 586 828 685.
Adres strony internetowej (url): https://www.suchy-dab.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.PN.271.12.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja części projektu inwestycyjnego pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb” zgodnie z projektem dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa. 2. Projekt inwestycyjny składa się z dwóch Zadań (Części): Zadanie (Część) I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek. Zadanie (Część) II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 3. Planowane do wykonania zadania polegają na: Zadanie (Część) I: - wykonaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek wraz z przepompowniami, tłoczniami ścieków oraz budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej pomiędzy miejscowością Grabiny-Zameczek a miejscowością Suchy Dąb i włączeniu jej do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Suchym Dębie (łączna długość około 11,1km sieci, 8 przepompowni sieciowych). Zadanie (Część) II: - opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego oraz wykonaniu sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło wraz z przepompowniami, tłoczniami ścieków oraz budowie kanalizacji tłocznej pomiędzy miejscowością Krzywe Koło a miejscowością Suchy Dąb i włączeniu jej do istniejącego systemu kanalizacyjnego w Suchym Dębie (łączna długość około 9km sieci, 4-6 przepompowni sieciowych). 4. Po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową na podstawie której realizowane będzie wykonanie robót dla Zadania (Części) I oraz Program Funkcjonalno–Użytkowy dla Zadania (Części) II. 5. Przedmiot zamówienia objęty jest kodem: Zadanie (Część) I i II - Kod CPV: 45232440-8, Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków. Zadanie (Część) II - Kod CPV: 71320000-7, Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 6. Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem infrastrukturalnym, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11.Środowisko, Działanie 11.3 Gospodarka wodno – ściekowa i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń. 7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna na którą składają się: a. Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb Zadanie I, II; oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, b. Projekt budowlany: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb Zadanie III; oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, c. Projekt wykonawczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb Zadanie I, II; Część I do V, oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, d. Projekt wykonawczy: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb Zadanie III; Część I do V, oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, e. Dokumentacja z badan podłoża gruntowego sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami do budynków; oprac. TMJ, listopad 2014, f. Projekt czasowej organizacji ruchu (drogi gminne); oprac. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DRO-BUD”, listopad 2014, g. Projekt czasowej organizacji ruchu (drogi powiatowe); oprac. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „DRO-BUD”, listopad 2014, h. STWiORB: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice” – etap II Grabiny Zameczek gm. Suchy Dąb Zadanie I, II i III; oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, i. Przedmiar robót: Sieć kanalizacji sanitarnej z tłoczniami ścieków – Zadanie I, oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, j. Przedmiar robót: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – Zadanie II, oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, listopad 2014, k. Przedmiar robót: Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków – Zadanie III, oprac. Zakład projektowanie, Nadzory, Inwestycje Eleonora Puzo, grudzień 2014, l. Program Funkcjonalno-Użytkowy: „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Suchy Dąb poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Grabiny-Zameczek i Krzywe Koło wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Suchy Dąb, gmina Suchy Dąb”. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło w gminie Suchy Dąb. oprac. Tomasz Drozdowski, kwiecień 2016, 9. Jeżeli dokumentacja techniczna wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie – Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne". Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem /minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe/ Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 10. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ i załączoną dokumentacją techniczną. 11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych obejmujących: - roboty montażowe sieci kanalizacji sanitarnej, z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. W projekcie umowy – załącznik do SIWZ zawarte zostały zasady dotyczące: a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań. 12. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45232440-8

Dodatkowe kody CPV: 71320000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 6552367.58
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marian Mielewczyk „ELGRUNT” PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANZOWE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Starochwaszczyńska 64
Kod pocztowy: 81-571
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5600000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5600000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8487000
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywe Koło – w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych