Ogłoszenie nr 510430262-N-2021 z dnia 04.05.2021 r.
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Usługi naprawy wraz z konserwacją i wykonaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych zapór drogowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 14273498200000, ul. ul. Wiejska  10, 00-902  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 695 21 30, e-mail zamowienia.co@prezydent.pl, faks 22 695 21 33.
Adres strony internetowej (url): www.co.kprp.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytucja Gospodarki Budżetowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi naprawy wraz z konserwacją i wykonaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych zapór drogowych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.CO-32/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi naprawy wraz z konserwacją dwóch zapór drogowych Gunnebo model DSP 4 K 12, zlokalizowanych na wjeździe południowym oraz północnym na dziedziniec honorowy Pałacu Prezydenckiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48 w Warszawie, zwanego dalej „Obiektem” wraz ze świadczeniem okresowych przeglądów konserwacyjnych i usuwaniem awarii (interwencje awaryjne). Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (dokumentacja).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 50610000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Negocjacje bez ogłoszenia
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 376520.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: GUNNEBO POLSKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Fryderyka Chopina 20 – 22
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 463119.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 463119.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 463119.60
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie  negocjacji bez ogłoszenia  na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zgodnie z postanowieniami, zawartymi w art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego, tj. postępowaniu nr ZP.CO-25/2020 pn. Usługi naprawy wraz z konserwacją i wykonaniem okresowych przeglądów konserwacyjnych zapór drogowych nie wpłynęły żadne oferty. Postępowanie to zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Biorąc wszystkie ww. okoliczności faktyczne i prawne należy stwierdzić, iż zachodzą przesłanki do udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych